Elektrilepingu t체체ptingimused

ELEKTRILEPINGU T횥횥PTINGIMUSED

 

  1. 횥ldtingimused

1.1.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 K채esolevad elektrilepingu t체체ptingimused (edaspidi T체체ptingimused) reguleerivad elektrienergia m체체ki Loo Elekter AS (edaspidi M체체ja) ja f체체silisest isikust v천i juriidilisest isikust kliendi (edaspidi 체hiselt Klient) vahel.

1.2.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 M체체ja ja Klient on k채esolevates T체체ptingimustes koos nimetatud ka kui Pooled v천i eraldi Pool.

1.3.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 T체체ptingimused on M체체ja ja Kliendi vahel s천lmitud elektrilepingu lahutamatu osa, olenemata sellest, kas T체체ptingimused on Lepingule lisatud v천i mitte. M체체ja avaldab T체체ptingimused oma veebilehel.

1.4.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 Vastavalt s천lmitud elektrilepingule M체체ja m체체b ja Klient ostab kogu vajamineva elektrienergia kokkulepitud tarbimiskohtades, vastavalt kokkulepitud ajaperioodi pikkusele.

1.5.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 T체체ptingimused ei reguleeri Kliendile v천rguteenuste osutamist. V천rguleping tuleb Kliendil s천lmida v천rguettev천ttega eraldi. Kui tarbija m천천tepunkt asub m체체jale m채채ratud jaotusv천rguettev천tte teeninduspiirkonnas, on tarbijale v천rguteenuseid osutavaks v천rguettev천tteks Loo Elekter AS. Kui tarbija m천천tepunkt asub v채ljaspool Loo Elekter AS jaotusv천rgu teeninduspiirkonda, on tarbijale v천rguteenuseid osutavaks jaotusv천rguettev천tteks see jaotusv천rguettev천te, kelle teeninduspiirkonnas m천천tepunkt asub.

1.6.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 Elektrienergia edastamist tarbimiskohta korraldab ja v천rguteenuste kvaliteedi eest vastutab ainult tarbimiskoha j채rgne혻v천rguettev천tja v천rgulepingu alusel.

1.7.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 Lepingu s천lmimisega on Pooled kokkuleppinud, et k천ik k채esolevates T체체ptingimustes nimetatud teated, kinnituskirjad, arved v천i muud s천numid edastatakse elektrooniliselt e-posti teel ning elektrooniline andmete edastamise viis on Pooltele 천iguslikult siduv. Eelneval kokkuleppel on v천imalik andmed edastada ka m천nel muul viisil.

1.8.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 Elektrilepingu s천lmimisega volitab Klient M체체jat saama v천rguettev천tjalt informatsiooni v천rgulepingu s천lmimise ja kehtivuse kohta, sealhulgas kliendile ja tema tarbimiskohale omistatud tunnuse (EIC-koodi) teada saamiseks. Lisaks volitab Klient M체체jat igap채evaselt saama v천rguettev천tjalt k천ikide elektriarvesti n채ite ja/v천i t체체ptarbimisprognoose Kliendi tarbimiskoh(tade)a m천천tepunktide kohta ning muud infot, mis on vajalik Lepingu t채itmiseks.

 

  1. M천isted

2.1.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 M천천tepunkt on koht, kus v천rguettev천tja m천천dab Kliendi poolt v천rgust v천etud ja/v천i v천rku antud elektrienergiat.

2.2.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 Elektrileping on M체체ja ja Kliendi vahel elektrienergia m체체giks s천lmitav leping (edaspidi Leping).

2.3.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 Hinnapakett on M체체ja poolt kehtestatud ja M체체ja kodulehel avaldatav informatsioon M체체ja poolt pakutavate toodete ja tootepakettide hindade kohta. F체체silisest isikutest Klientide puhul on Hinnapakett Lepingu lahutamatu osa.

2.4.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 Arveldusperiood on ajavahemik, mille jooksul tarbitud elektrienergia kohta esitab M체체ja Kliendile arve. 횥ldjuhul on arveldusperiood 체ks kalendrikuu.

 

  1. Elektrienergia m체체k ja koguste m채채ramine

3.1.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 M체체ja m체체b Kliendile kogu Kliendi poolt v천rgust v천etud elektrienergia.

3.2.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 Kui Leping s천lmitakse varem, kui 21 p채eva enne j채rgneva kalendrikuu algust, alustab M체체ja elektrienergia m체체ki Lepingus kokkulepitud kuup채eval, kuid mitte varem kui j채rgmise kuu 1. kuup채evast. Kui Leping s천lmitakse hiljem, kui 21 p채eva enne j채rgneva kuu algust, alustab M체체ja elektrienergia m체체ki Lepingus kokkulepitud kuup채eval, kuid mitte varem kui 체lej채rgmise kuu 1. kuup채evast. M체체jal ei teki elektrim체체gi alustamise kohustust eelnimetatud hetkedel, kui esinevad Kliendist tulenevad asjaolud, mis takistavad M체체jal elektrim체체gi alustamist.

3.3.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 V천rgust v천etud elektrienergia koguse m천천dab ja m채채rab kindlaks Kliendi m천천tepunkti asukohaj채rgne v천rguettev천tja Kliendiga s천lmitud v천rgulepingu alusel.

3.4.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 M체체ja esitab arve v천rguettev천tjalt saadud elektrienergia koguste alusel.

 

  1. Elektrienergia hind

4.1.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 F체체silisest isikust Kliendile m체체b M체체ja elektrienergiat Kliendi poolt valitud hinnapaketi(de) alusel. 횥hes tarbimiskohas saab korraga kehtida 체ks Hinnapakett.

4.2.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 Juriidilisest isikust Kliendile v천ib M체체ja m체체a elektrienergiat eraldi kokkuleppitud hinnaga, mis on fikseeritud Lepingus.

4.3.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 Kui Klient ei ole 21 kalendrip채eva jooksul enne t채htajalise Lepingu l천ppemist s천lminud M체체jaga uut Lepingut v천i teatanud Lepingu l천ppemisest, loetakse Poolte vahel s천lmituks j채rgmiseks arveldusperioodiks t채htajatu elektrileping b철rsi hinnaga seotud hinnapaketiga.

 

  1. Arveldamine

5.1.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 M체체ja esitab Kliendile arve Kliendi poolt arveldusperioodil v천rgust v천etud elektrienergia eest Kliendi e-posti aadressile hiljemalt j채rgneva kuu 10. kuup채evaks. Kliendi soovil saadetakse arve paberkandjal Kliendi m채채ratud aadressile, kui klient on valinud sellise arveldusviisi lepingu s천lmides. Paberkandjal arve saatmisel lisandub arve v채ljastamise kuup채evale postiteenuse aeg. Pooled aktsepteerivad elektroonilist arvet ja e-posti teel edastatud arvet samav채채rselt paberkandjal v채ljastatud arvega.

5.2.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 Klient tasub M체체ja poolt esitatud arve ja muud Lepingust tulenevad tasud arvel m채rgitud makset채htp채evaks, m채rkides 채ra arvel oleva viitenumbri. Arve loetakse tasutuks, kui kogu arvel esitatud summa on laekunud M체체ja pangakontole.

5.3.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 Kui Klient ei ole saanud M체체jalt arvet kokkulepitud t채htp채evaks v천i ei n천ustu selle sisuga, teavitab ta sellest M체체jat viivitamatult lepingul m채rgitud kontaktide kaudu. Kui Klient ei ole teavitanud M체체jat jooksva kuu 15. kuup채evaks eelmise arveldusperioodi eest arve mittesaamisest, eeldatakse, et Klient on arve 천igel ajal k채tte saanud ning tal ei ole arvel esitatud andmete osas pretensioone.

5.4.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 M체체jal on 천igus n천uda viivist arvete tasumisega hilinemise eest. Viivist arvestatakse makset채htajale j채rgnevast kalendrip채evast 0,06% tasumata summast iga tasumisega viivitatud kalendrip채eva eest. Arvete osalisel tasumisel loetakse esimeses j채rjekorras tasutuks viivis ja v천lgevuse sissen천udmisega seotud kulud, kui need on tekkinud, ning seej채rel p천hiv천lgnevus, kusjuures varem sissen천utavaks muutunud summad loetakse tasutuks enne hiljem sissen천utavaks muutunud summasid. Juhul, kui M체체ja on ka Kliendi v천rguettev천te, loetakse Kliendi poolt arve osalisel tasumisel esimeses j채rjekorras tasutuks elektrilepinguga seotud tasud ja kulud ning alles seej채rel v천rguteenuste arvega seotud tasud.

5.5.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 Klient kohustub tasuma ka v천lgnevuse sissen천udmisega seotud kulud, sealhulgas inkassoteenuse kasutamisega kolmandatele isikutele makstud m천istlikud tasud. M체체ja saadab kliendile arve v천i ettemaksuarve mittet채htaegsel tasumisel kahe p채eva jooksul esimese meeldetuletuse e-postiga v천i SMS-l체his천numiga. 14 p채eva peale arve makset채htp채eva v천i ettemaksuarve tasaarveldust채htp채eva saadab M체체ja Kliendile teiskordse meeldetuletuse. 21 p채eva peale arve makset채htp채eva v천i ettemaksuarve tasaarveldamise t채htp채eva annab M체체ja n천ude 체le inkassoettev천ttele.

5.6.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 M체체ja ja klient v천ivad kokku leppida, et arveldus toimub ettemaksega. Kliendi poolt tasutud ettemaksetest tehakse tasaarveldus Kliendile m체체dud elektrienergia eest j채rgnevatel arveldusperioodidel.

5.7.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 Erandjuhul on m체체jal 천igus n천uda Kliendilt ettemakset, kui Klient viivitab arve tasumisega 체le 30 kalendrip채eva v천i M체체jal on p천hjendatud veendumus Kliendi mittepiisavas maksev천imes.

5.8.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 Kliendi poolt tasutud ettemaksust v천ib M체체ja maha arvestada k천ik tasumisele kuuluvad maksed, sealhulgas viivise ja tasud v천lgnevuse sissen천udmiseks, kui Klient ei t채ida lepingust v천i selle lahutamatutest osadest tulenevaid kohustusi.

5.9.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 Lepingu l천ppemisel tagastab M체체ja 30. kalendrip채eva jooksul Kliendi ettemakstud summa, millest on maha arvestatud tasu Kliendi tarbimiskoha m천천tepunktis tarbitud elektrienergia eest.

 

  1. Kliendi 천igused ja kohustused

6.1.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 Kliendil on 천igus n천uda M체체ja혻 poolt Lepingu v천i k채esolevate T체체ptingimuste s체체lise rikkumise korral혻 talle vastava rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju h체vitamist. M체체ja ei vastuta kahju eest, mis on tingitud v채채ramatu j천u (punkt 9.2) asjaoludest. M체체ja ei vastuta 체helgi juhul Lepingu rikkumise t천ttu Kliendi saamata j채채nud tulu eest. M체체ja ei vastuta selle eest, kui Klient ei saa elektrit tarbida v천rguettev천tja tegevusest tuleneval p천hjusel.

6.2.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 Klient tasub M체체jale tarbitud elektrienergia eest vastavalt kokkulepitud hinnale ja v천rguettev천tja poolt m채채ratud kogusele arvel m채rgitud makset채htp채evaks.

6.3.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 Klient teavitab M체체jat m천istliku aja jooksul, kui v천rguettev천tja paigaldab tarbimiskohale tunnim천천tmise, v천i kui Klient kavatseb oluliselt muuta v천rgust v천etava elektrienergia kogust ja/v천i tarbimisprofiili.

6.4.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 Klient esitab M체체jale M체체ja poolt k체situd informatsiooni, sealhulgas andmeid Kliendi elektritarbimisharjumuste kohta, mis on vajalikud selleks, et t채ita Lepingust ja T체체ptingimustest tulenevaid kohustusi.

6.5.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 Klient teavitab M체체jat enda kontaktandmete muutumisest ja v천rgulepingu l천ppemisest v천i selle혻 kavandatavast l천petamisest viivitamatult.

6.6.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 Kliendil on 천igus n천uda M체체jalt paberarvet, mis juhul saadab M체체ja Kliendile arve postiga. Tasud avaldatakse hinnakirjas, mis on saadaval veebiliehel www.looelekter.ee.

 

  1. M체체ja 천igused ja kohustused

7.1.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 M체체jal on 천igus T체체ptingimusi 체hepoolselt muuta. T체체ptingimuste muudatus kehtib k천igi muutmise ajal j천us olevate lepingute ja p채rast muutmist s천lmitavate lepingute kohta. T체체ptingimuste muudatustest teavitatakse kliente ette 30 p채eva enne nende j천ustumist v채ljastatud elektriarve peal ning kodulehel www.looelekter.ee.

7.2.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 M체체jal on 천igus t철철delda Kliendi tarbimisandmeid Lepingust ning k채esolevatest T체체ptingimustest혻 tulenevate kohustuste t채itmiseks.

 

  1. Elektrilepingu s천lmimine, muutmine ja l천petamine

8.1.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 Leping j천ustub s천lmimise hetkest ja kehtib Lepingus s채testatud kuup채evani v천i kuni Lepingu l천ppemiseni.

8.2.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 Leping s천lmitakse, kas elektroonilises vormis v천i kirjalikus vormis paberkandjal.

8.3.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 Lepingut saab muuta ainult poolte kokkuleppel, v채lja arvatud punktis 7.1 s채testatud juhul

8.4.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 M체체jal on 천igus Leping 체les 철elda, teatades sellest Kliendile 30 kalendrip채eva ette, kui:

8.4.1.혻혻혻혻혻 Klient on viivituses arve tasumisega ning viivitus on kestnud 체le 30 kalendrip채eva v천i Klient on olnud viivituses arve tasumisega kolmel j채rjestikusel arveperioodil, v천i;

8.4.2.혻혻혻혻혻 Klient on rikkunud Lepingut v천i k채esolevaid T체체ptingimusi muul olulisel viisil ega ole rikkumist M체체ja antud m천istliku aja jooksul heastanud, v천i;

8.4.3.혻혻혻혻혻 Ilmneb Lepingu t채itmise v천imatus v천i esinevad muud olulised asjaolud.

8.5.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 T채htajaline Leping l천peb t채htaja m철철dudes, kui Pool teavitab teist Poolt soovist Leping l천petada v채hemalt 21 kalendrip채eva enne Lepingu kehtivusaja l천ppu.

8.6.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 F체체silisest iskukst Klient v천ib Lepingu 체les 철elda, arvestades, et kui 체les체tlemisavaldus j천uab M체체jani v채hemalt 21 p채eva enne j채rgneva tarbimiskuu algust, l천peb Leping j채rgmisel kuuvahetusel. Kui Klient esitab 체les체tlemisavalduse hiljem, l천peb Leping 체lej채rgmisel kuuvahetusel.

8.7.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 Juriidilisest isikust Klient v천ib t채htajalise Lepingu 체les 철elda tasudes lepingu l천petamise tasu, mis on 15% Lepingu l천puni j채채nud kuude prognoositava tarbimise ja Lepingus kokku lepitud hinna korrutisest.

8.8.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 M체체ja v천ib elektrilepingu 체les 철elda enne kokkulepitud t채htp채eva v천i mitte j채rgides 30 kalendrip채evast etteteatamist채htaega juhul, kui:

8.8.1.혻혻혻혻혻 Lepingus nimetatud aadressil paiknev tarbimiskoht on v천천randatud ning Kliendil puudub selle kasutamiseks seaduslik alus, v천i;

8.8.2.혻혻혻혻혻 Kui l천peb selle v천rgu체henduse kohta s천lmitud v천rgulepingu kehtivus, mille kaudu on elektrilepingu alusel elektrienergiat m체체dud, v천i;

8.8.3.혻혻혻혻혻 Juriidilisest isikust Kliendi puhul kliendi l천ppemisega.

8.9.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 Lepingu 체les체tlemine ei vabasta Klienti kohustusest tasuda hilisemad arved enne Lepingu l천ppemist kasutatud elektrienergia eest.

 

  1. Vastutus

9.1.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 Kohustuste rikkumine, mis on p천hjustatud v채채ramatu j천u asjaoludest, on vabandatav. Pooled kohustuvad tegema m천istlikke pingutusi hoidmaks 채ra v채채ramatu j천u asjaolude ilmnemise ning selle tagaj채rgede tekkimise. Pooled kohustuvad j채tkama oma kohustusi niipea, kui kohustuste t채itmist takistavad asjaolud on 채ra langenud.

9.2.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 V채채ramatu j천u asjaolude all m천istavad Pooled eelk천ige:

9.2.1.혻혻혻혻혻 loodus천nnetused v천i erakorralised ilmastikuolud, sh. tugev vihma- v천i lumesadu, torm, 채ike, j채ide vms;

9.2.2.혻혻혻혻혻 juhtumid, mille eest vastutavad kolmandad isikud ja h채ired veebisaidi www.looelekter.ee t철철s, mis ei ole p천hjustatud M체체ja poolsest tahtlikust tegevusest,

9.2.3.혻혻혻혻혻 s천da, streik, vms;

9.2.4.혻혻혻혻혻 muud Pooltest s천ltumatud asjaolud, mida Pooled ei saanud m천jutada ega m천istlikkuse p천him천ttest l채htudes ei saanud Poolelt oodata, et ta Lepingu kehtivuse ajal selle asjaoluga arvestaks v천i seda v채ldiks.

9.3.혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻혻 Kumbki Pool ei vastuta v천rguteenuse osutamisel tekkinud h채irete v천i v천rguteenuse kvaliteedi languse eest. Vastavat vastutust reguleerib Kliendi ja v천rguettev천tja vaheline v천rguleping ja selle tingimused.

 

  1. Vaidluste lahendamine

10.1.혻혻혻혻혻혻혻 K천ik Lepingust ja T체체ptingimustest tulenevad vaidlused lahendavad Pooled l채bir채채kimiste teel.

10.2.혻혻혻혻혻혻혻 Vastuolude korral on dokumentidel j채rgmine rakendamise j채rjekord: 1. Leping; 2. T체체ptingimused; 3. F체체silisest isikust Kliendi puhul Hinnapaketi tingimused 4. Eesti Vabariigis kehtivad 천igusaktid.

10.3.혻혻혻혻혻혻혻 Seoses vaidlustega, mis puudutavad Lepingu tingimusi v천i k채esolevaid T체체ptingimusi v천i on muul viisil seotud Lepinguga, v천ib f체체silisest isikust Klient p철철rduda Tarbijakaitseameti poole. Juriidilisest isikutest Kliendiga lahendatakse vaidlused vastavalt punktides 10.1. ja 10.5. s채testatule.

10.4.혻혻혻혻혻혻혻 Vaidluste korral, mis puudutavad elektrituruseaduse ja selle alusel kehtestatud 천igusaktide t채itmist on Kliendil 천igus p철철rduda Konkurentsiameti poole.

10.5.혻혻혻혻혻혻혻 Juhul, kui vaidlust ei suudeta lahendada l채bir채채kimiste teel, p철철rdutakse vaidluse lahendamiseks:

10.5.1.혻 F체체silisest isikust Kliendi puhul Kliendi elukohaj채rgsesse kohtusse. Juhul, kui Klient asub p채rast Lepingu s천lmimist elama v채lisriiki v천i kui Kliendi elukoht ei ole hagi esitamisel teada, on Pooled kokku leppinud, et vaidlus lahendatakse Kliendi viimase teadaoleva Eestis asunud elukoha j채rgses kohtus;

10.5.2.혻 Juriidilisest iskikust Kliendi puhul Harju Maakohtusse.

/* lisa pealkirja jaoks '' sisse Uudised */