T체체ptingimused

Loo Elekter AS elektrienergia m체체gi ja v천rguteenuste osutamise t체체ptingimused

(Elektrienergia m체체gi s채tted kehtivad혻kuni 31.12.2012)

 

Alates 01.05.2018 kehtivad t체체ptingimused leiab siit: v천rguteenuse osutamise t체체ptingimused madal- ja keskpingel.

 

1. 횥lds채tted

1.1. Elektrienergia m체체gi ja v천rguteenuste osutamise혻t체체ptingimused (edaspidi T체체ptingimused) on AS Loo Elekter (edaspidi V천rguettev천tja) ja ostja (edaspidi Klient) vahel (edaspidi Pooled) s천lmitava elektrienergia m체체gi ja v천rguteenuste osutamise lepingu (edaspidi Lepingu) lahutamatuks osaks.

1.2. T체체ptingimused kehtivad s천lmitavate lepingute ja k채esolevate t체체ptingimuste (edaspidi 체hiselt Leping) kehtima hakkamise ajal j천us olevate Lepingute kohta.

1.3. Mistahes ajal kehtivad v천rguettev천tja hinnakirjad on lepingu lahutamatu osa, s천ltumata sellest, kas hinnakirijad on lepingule otseselt lisatud.

1.4. F체체silisest isikust ostja annab v천rguettev천tjale ja elektrim체체jale lepingus s채testatud 천iguste ja kohustuste t채itmiseks kasutatavatele kolmandatele isikutele ja isikutele, kellele v천rguettev천tja on loovutanud lepingust tulenevad n천uded ostja vastu (sh panga-ja inkassoteenuste osutajatele), n천usoleku lepingus m채rgitud ja lepingu t채itmise k채igus saadud ostja isikuandmete (sh isikukood, ees-ja perekonnanimi, elektrienergia ja v천rguteenuste tarbimise maht ja maksumus, v천lakohustused, lepingus m채rgitud ostja aadress) t철철tlemiseks lepingu t채itmise eesm채rgil. AS Krediidiinfo makseh채ireregistris on k천nealused isikuandmed k채ttesaadavad Krediidiinfo reeglite kohaselt.

1.5. V천rguettev천tja j채rgib f체체silisest isikust ostja isikuandmete t철철tlemisel 천igusaktidest tulenevaid n천udeid.

1.6. F체체silisest isikust ostjal on k천ik isikuandme kaitse seadusest tulenevad andmesubjekti 천igused, s.h 천igus v천tta oma n천usolek edasiseks isikuandmete t철철tlemiseks tagasi.

1.7. V천rguettev천tja v천ib Lepingus etten채htud kohustusi t채ita ise v천i kasutada kohustuste t채itmiseks kolmandaid isikuid.

1.8. Lepingu allkirjastamisega kinnitab Klient, et ta on Lepingu ja T체체ptingimuste sisuga tutvunud ja nendest aru saanud.

1.9. Klient esitab V천rguettev천tjale kirjalikult m천istliku aja jooksul elektripaigaldise kasutamist v천imaldava tehnilise dokumentatsiooni koopia, kui tema혻 tarbimiskohta k철etakse t채ielikult v천i peamiselt elektrienergia abil.

1.10. Pooled vastutavad Lepingus s채testatud kohustuste mittekohase t채itmise v천i t채itmata j채tmise eest. Pooled vastutavad isikute tegevuse eest, keda nad kasutavad oma kohustuste t채itmiseks.

1.11. Kui Lepingu m천ni s채te on t채ielikult v천i osaliselt vastuolus T체체ptingimuste m천ne s채ttega v천i kui Lepingus ja T체체ptingimustes on sama k체simust reguleeritud erinevalt, siis ei m천juta see Lepingu ega T체체ptingimuste kehtivust. Sellisel puhul kohaldatakse v천imaluse korral Poolte vahelistes suhetes vastuolulist v천i erinevat s채tet Lepingu vastava s채tte suhtes t채iendavalt v천i t채psustavalt.

2. M천isted

2.1. Lepingus (sh t체체ptingimustes ja hinnakirjas) kasutatakse m천isteid elektrituruseaduses ja selle alusel kehtestatud 천igusaktides toodud t채henduses, kui Lepingust ei tulene teisiti;

2.1.1. edastamistasu p천hitariif elektrienergia edastamise tasu (m천천t체hik혻 sent / kWh);

2.1.2. edastamistasu p채evatariif elektrienergia edastamise tasu: kaugloetavatel arvestitel혻esmasp채evast reedeni혻 kell 7.0023.00 (m천천t체hik senti / kWh); kohtloetavatel arvestitel혻esmasp채evast reedeni v철철ndiajal kell 7.00-23.00, suveajal kell 8.00-24.00 (m천천t체hik senti / kWh);

2.1.3. edastamistasu 철철tariif elektrienergia edastamise tasu: kaugloetavatel arvestitel혻esmasp채evast reedeni혻kell 23.007.00 ning laup채eval ja p체hap채eval kogu 철철p채eva jooksul (m천천t체hik senti / kWh); kohtloetavatel arvestitel esmasp채evast reedeni v철철ndiajal kell 23.00-7.00, suveajal kell 24.00-8.00 ning laup채eval ja p체hap채eval kogu 철철p채eva jooksul (m천천t체hik senti/kWh);

2.1.4. jaotatud v천rguteenuse m체체k v천rguteenuse m체체k tarbimiskohtades, mis on seotud liitumispunkti(de)ga ehitise siseelektripaigaldise kaudu;

2.1.5. katkestus v천rgu ja ostja elektripaigaldise vahelise elektrilise 체henduse katkestamine (sealhulgas remondi v천i ehitustegevuse k채igus v천rguettev천tja algatusel tehtav katkestus) v천i osaline v천i t채ielik elektrilise 체henduse katkemine v천rguettev천tja v천rgus, mille tulemusel ostja elektripaigaldis ei t철철ta normaaltingimustel. Katkestusena ei k채sitata kuni 3-minutilist elektrivarustuse katkemist avariiautomaatikaseadme toimimise ajal;

2.1.6. m천천teseade kindlate metroloogiliste omadustega tehniline vahend, mida kasutatakse m천천tmiseks, sealhulgas elektriarvesti, tariifijuhtimiskell, m천천tetrafo ja peakaitse;

2.1.7. nimipinge 1×220 V, 1×230 V, 3×220 V, 3×220/380 V v천i혻 3×230/400 V;

2.1.8. n천uetekohane m천천tes체steem v천rguettev천tja poolt paigaldatud m천천tes체steem, mis vastab 천igusaktidele, tehnilistele normidele ja v천rguettev천tja poolt kehtestatud ning avalikustatud t채iendavate dokumentide n천uetele ning m천천teseadet ei ole rikutud v천i selle n채itu moonutatud ega m천천teseadme toimimist ei ole m천jutatud muul viisil, sealhulgas on m천천teseadmel rikkumata ja k천rvaldamata taatlus- ja valmistajatehase ja v천rguettev천tja plommid, kaasa arvatud m천천tmata voolu ahela plommid. V채hemalt 체he eelnimetatud tingimuse puudumisel loetakse, et m천천tes체steem ei ole n천uete kohane;

2.1.9. tarbimiskoht koht, kus ostja kasutab/v천ib kasutada v천rguteenust ja elektrienergiat;

2.1.10. v천rgutasud edastamistasu ja v천rgu체henduse kasutamise tasu;

2.1.11. v천rguteenus v천rgu체henduse kasutamise v천imaldamine liitumispunktis ja/v천i elektrienergia edastamine liitumispunktini ja/v천i edastatud elektrienergia m천천tmine ja/v천i m채채ramine;

2.1.12. v천rgu체henduse kasutaja – isik, kes kasutab v천rguteenuseid v천rgu체henduse kaudu;

2.1.13. v천rgu체henduse l채bilaskev천ime v천rguettev천tja poolt v천rgu체henduse kasutajale v천i ostjale lubatud v천rgu체henduse maksimaalne kasutusv천imsus v천i kaitseseadme nimivool

 

3. Lepingu objekt

 

3.1. V천rguettev천tja m체체b ja Klient ostab M체체ja poolt v천rguteenuseid혻 ja m체체gikohustuse alusel tarnitavat elektrienergiat Lepingus s채testatud tingimustel ja mahus ning koosk천las k채esolevate T체체ptingimustega.

4. V천rguteenuste osutamine

4.1. V천rguettev천tja tagab v천rgu체henduse kasutamise v천imaluse liitumispunktis ja elektrienergia edastamise liitumispunktini ning edastatud elektrienergia koguse m천천tmise v천i m채채ramise.

4.2. Liitumispunkti asukoht m채채ratakse vastavalt v천rgueeskirjale.

4.3. V천rgu체henduse l채bilaskev천ime, v천rgu체henduse l채bilaskev천imet m채채rava kaitseseadme ja m천천teseadme asukohad m채채rab v천rguettev천tja, kui ei ole kokku lepitud teisiti. V천rguettev천tja v천ib tarbimiskoha(kohtade) m천천tepunktid 체le viia kauglugemisele.

4.4. V천rguettev천tja osutab v천rguteenuseid vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri m채채rusele 쏺천rguteenuste kvaliteedin천uded ja v천rgutasude v채hendamise tingimused kvaliteedin천uete rikkumise korral (edaspidi: kvaliteedin천uded).

4.5. V천rguettev천tja tagab, et 체hekordse katkestuse kestus ja nende summaarne kestus aastas ei 체leta lepingus v천i 천igusaktides s채testatud aega.

4.6. Punktis 4.7. nimetatud katkestuste hulka ei arvata katkestusi, mis esinevad혻kliendi taotlusel v천i v천rgulepingu olulisel rikkumisel v천i혻 punktis 11.1 loetletud p천hjusel v천i poolte kokkuleppel.

4.7. Rikkest tingitud katkestuse kestust hakatakse arvestama, kui v천rguettev천tja sai teada v천i pidi teada saama katkestusest tema v천rgus ja l천peb kui혻kliendi tarbimiskoha elektrivarustus liitumispunktis on taastatud.

4.8. Elektrivarustuse kindluse n천uete rikkumise korral v채hendab v천rguettev천tja ostja asjakohase혻kalendrikuu v천rgutasu Majandus- ja kommunikatsiooniministri m채채ruse nr 42 짠 7 alusel.
4.9. V천rguettev천tja v채hendab v천rgutasusid punktides 4.8.혻 s채testatud ulatuses 1 kuu jooksul elektrivarustuse taastamisest arvates.

4.10. V천rguettev천tja ei vastuta katkestuse eest peale liitumispunkti ostja elektripaigaldises.

4.11. V천rgu체henduse l채bilaskev천imet tohib muuta ainult poolte kirjalikul kokkuleppel. Ostja ei v천i 체letada v천rgu체henduse l채bilaskev천imet.

4.12. V천rguettev천tja혻tagab Liitumispunktis pinge vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale standardile. M체체ja vastutab pinge혻혻혻 kvaliteedi eest liitumispunktini.

4.13. V천rguettev천tja혻kindlustab Kliendile elektrienergiaga varustamise혻liitumispunktis kokkulepitud v천rgu체henduse혻 kaitseseadme nimivoolu ulatuses.

4.14. Kui Klient soovib oma elektriseadmeid kaitsta liigpingete vastu, paigaldab ta oma elektripaigaldisse mitmeastmelise liigpinge kaitsme koosk천las standardiga EVS-EN 62305.

4.15. V천rguettev천tjal on 천igus teostada plaanilisi katkestusi혻elektrienergiaga varustamisel, teatades sellest Kliendile v채hemalt 2 (kaks) p채eva ette seaduses ette n채htud korras.

4.16. V천rguettev천tja ei vastuta etteteatamata v천i koosk천lastamata katkestuste eest elektrienergiaga varustamisel, kui katkestus oli vajalik isiku elu, tervise v천i vara kahjustamise v채ltimiseks, v천i oli tingitud etten채gematutest M체체jast s천ltumatutest asjaoludest. Nimetatud asjaolude 채ralangemisel ja juhul, kui katkestus ei olnud seotud Kliendi s체체lise teoga, on M체체ja kohustatud elektrienergiaga varustamise taastama omal kulul ja esimesel v천imalusel.

4.17. V천rguettev천tjal on 천igus katkestada v천i piirata혻 Kliendi v천rgu체hendust Kliendist tuleneval p천hjusel, teatades sellest ette혻 Elektrituruseaduses s채testatud alustel.

5. Elektrienergia m체체gi- ja v천rguteenuse osutamise hinnad

5.1. V천rguettev천tja koosk천lastab m체체gikohustuse t채itmiseks m체체dava elektrienergia kaalutud keskmise hinna piirm채채ra 천igusaktides s채testatud korras. M체체gikohustuse t채itmiseks m체체dava elektrienergia kaalutud keskmise hinna piirm채채r hakkab kehtima m체체ja poolt m채채ratud t채htp채eval p채rast seda, kui hind on avaldatud v채hemalt 체hes 체leriigilise levikuga p채evalehes ning avaldamisest on m철철dunud v채hemalt 90 p채eva.

5.2. V천rguettev천tja kehtestab koosk천lastatud elektrienergia kaalutud keskmise hinna piirm채채ra alusel hinnakirja, mis on loetelu elektrienergia hinnapakettidest, hinnakomponentidest ja nende rakendamise tingimustest.

5.3. Hinnakiri hakkab kehtima v천rguettev천tja poolt m채채ratud t채htp채eval p채rast seda, kui hinnakiri on avaldatud v채hemalt 체hes 체leriigilise levikuga p채evalehes ja/v천i m체체ja veebilehel ning avaldamisest on m철철dunud v채hemalt 30 p채eva.

5.4. Kui ostja ostab v천rguteenust jaotusv천rguettev천tjalt p천hitariifiga, ostab ostja ka elektrienergiat p천hitariifiga. Kui ostja ostab v천rguteenust jaotusv천rguettev천tjalt ajatariifidega, ostab ostja ka elektrienergiat ajatariifidega

5.5. Klient tasub elektrienergia ja v천rguteenuste eest m체체gikohustuste t채itmiseks kehtivale elektrienergia hinnakirjale ja v천rguteenuste hinnakirjale. Kehtiv hinnakiri on k채ttesaadav m체체ja kodulehel: www.looelekter.ee.

5.6. Mistahes ajal kehtivad V천rguettev천tja hinnakirjad on Lepingu, sealhulgas k천igi selle olemasolevate ja tulevaste lisade,혻 lahutamatute osade, muudatuste ja t채ienduste lahutamatu osa, s천ltumata sellest, kas hinnakiri on Lepingule otseselt lisatud.

5.7. Elektrienergia ja v천rguteenuste hindadele lisanduvad Eesti Vabariigi혻 ja혻 Euroopa Liidu 천igusaktidega s채testatud tasud.

5.8. V천rguettev천tjal on 천igus seadusega s채testatud korras ja tingimustel hinnakirja 체hepoolselt muuta. Muudetud hinnakirjad saavad Lepingu osaks alates nende kehtima hakkamisest.

5.8.1. V천rguettev천tja kehtestatud v천rgutasu hakkab kehtima v천rguettev천tja m채채ratud t채htp채eval p채rast seda, kui asjakohane v천rgutasu on avaldatud v채hemalt 체hes 체leriigilise levikuga p채evalehes ning avaldamisest on m철철dunud v채hemalt 90 p채eva.

5.8.2. V천rguettev천tjal on 천igus T체체ptingimusi 체hepoolselt muuta, l채htudes kehtivast seadusandlusest. V천rguettev천tja avaldab v채hemalt 체hes 체leriigilise levikuga p채evalehes teate oma v천rguteenuse osutamise t체체ptingimuste muutmise v천i uute t체체ptingimuste kehtestamise kohta v채hemalt 30 p채eva enne muudatuste v천i uute t체체ptingimuste kehtima hakkamist.

혻6. V천rgu체henduse katkestamine

6.1. V천rguettev천tja teavitab (v채lja arvatud p.6.2.1; 6.2.2; 6.2.3; 6.2.4 toodud juhtudel)혻 v천rgu체henduse katkestamisest v천i l체litustoimingutest ostjat 천igusaktides ja/v천i t체체ptingimustes etten채htud juhtudel ja korras ning ostja v천tab tarvitusele abin천ud temale katkestusega v천i l체litustoiminguga tekkida v천iva kahju 채rahoidmiseks.

6.2. V천rguettev천tjal on 천igus teha ostja tarbimiskoh(t)a(de)le katkestus(ed) v천i lubada nende tekkimist:

6.2.1. avariiolukorras ja rikke korral, kui see on v채ltimatu elu, tervise v천i vara kaitse tagamiseks, elektris체steemi t철철kindluse tagamiseks, avariiolukorra v천i rikke likvideerimiseks, 채rahoidmiseks v천i kahju v채ltimiseks;

6.2.2. kui ostja kasutab elektripaigaldisi, mis alandavad v천rreldes kehtivate n천uetega elektrienergia kvaliteeti ,on ohtlikud v천i h채irivad v천rgu toimimist v천i elektrivarustuse kindlust jaotusv천rgus;

6.2.3. erakorralistes olukordades piiratakse ostja poolt elektrienergia tarbimist vastavalt 천igusaktidega s채testatud korras kehtestatud piiramiste graafikule;

6.2.4. v천rgu- ja/v천i elektrilepingu olulisel rikkumisel;

6.2.5. v천rgus ehitus- , remondit철철de ja muude hooldust철철de tegemiseks;

6.2.6. elektrienergia m체체ja p천hjendatud taotlusel;

6.2.7. m체rapinge amplituudv채채rtus 체letab 0,5 volti sagedustel vahemikus 9 kuni 150 kHz.

6.2.8. v천rguettev천tja taotlusel;

6.2.9. muul seaduses s채testatud alusel.

6.3. Oluliseks Lepingu rikkumiseks loetakse, kui ostja:

6.3.1. ei ole maksnud v천rgu- ja/v천i elektrilepinguga etten채htud tasu;

6.3.2. 체letab v천rgu체henduse l채bilaskev천imet, rikub v천rguettev천tja elektripaigaldisi,m천천tes체steeme v천i plomme;

6.3.3. kasutab elektriseadmeid, mis ei ole lubatud, ei ole n천uetekohased, on ohtlikud, h채irivad v천rgu toimimist v천i ohustavad elektrivarustuse kindlust;

6.3.4. kasutab v천rguteenuseid ja elektrienergiat ebaseaduslikult, ei taga hiljemalt 5 p채eva jooksul asjakohase teate edastamisest v천rguettev천tjale tema lepinguj채rgsete kohustuste t채itmiseks ligip채채su k천ikidele v천rguettev천tja elektripaigaldistele, s.h. kaitseseadmetele, m천천tes체steemidele ja m천천tmata voolu ahelatele v천i ei luba muuta nende asukohta;

6.3.5. rikub v천rgulepingust tulenevaid kohustusi nii, et v천rguettev천tjalt ei v천i k천iki asjaolusid arvestades m천istlikult n천uda v천rgulepingu t채itmise j채tkamist.

6.4. Ostja ei v천i taastada v천rguettev천tja katkestatud v천rgu체hendust. Kui ostja taastab v천rguettev천tja katkestatud v천rgu체henduse, v천ib v천rguettev천tja n천uda ostjalt v천rgu체henduse taaskatkestamiseks tehtud k천igi kulutuste h체vitamist. Kui katkestus toimus ostja s체체l, taastab v천rguettev천tja v천rgu체henduse p채rast seda, kui ostja on h체vitanud v천rgu체henduse taastamisega sh l체litustoimingutega seotud kulutused v천i annab v천rguettev천tja poolt aktsepteeritud kinnituse nende kulutuste h체vitamise kohta.

6.5. V천rgu체henduse katkestamine ei vabasta ostjat v천rgu체henduse kasutamise tasude maksmise kohustusest, kui v천rguettev천tja osutab v천rguteenused vastavalt kvaliteedin천uetele ja elektrivarustuse kindluse n천uete rikkumisel korral v채hendab v천rgutasu punktis 4.8. s채testatu kohaselt.

6.6. Kui elektrikatkestus oli Kliendi poolt tellitud v천i toimus Kliendi s체체l, taastab V천rguettev천tja v천rgu체henduse p채rast seda, kui Klient on h체vitanud v천rgu체henduse taastamisega seotud kulutused.

6.7. Klient teavitab M체체jat katkestustest혻 telefonil 6 107 008 v천i 525 08 935.

6.8. Varem liitunud Kliendi hoone v천i valduse liitumispunkti asukoht on reeglina kindlaks m채채ratud kas piiritlusakti v천i seni kehtinud ostu-m체체gi Lepinguga. V천rguettev천tja ja hoone v천i valduse omaniku kirjalike kokkulepete puudumisel on liitumispunkti asukoht j채rgmine:

6.8.1. Kui liitumislepingus ei ole ette n채htud teisiti, siis liitumise korral asub liitumispunkt:

6.8.1.1. Kliendile kuuluva maa-ala vahetus l채heduses v천i maa-alal asuvas liitumiskilbis,

6.8.1.2. kaabliv천rgu transiitkilbi k천rvale paigutatud liitumiskilbis v천i Kliendi krundil v천i Kliendi krundi piiril asuva alajaama jaotusseadmes,

6.8.1.3. korter- ja ridaelamu liitumiskilbis.

6.8.2 Kui V천rguettev천tjal on liitumispunkti asukoht Kliendiga m채채ramata, siis asub liitumispunkt:

6.8.2.1. 천huliinilt toitmise korral toite poolt esimestel isolaatoritel v천i 체hendustel, mis asuvad hoonel v천i torup체stikul; sel juhul on p체stik ja isolaatorid Kliendi elektripaigaldise osa ja 체hendusklemmid v천i -bandaa탑id kuuluvad V천rguettev천tja.

6.8.2.2. Kliendi elektripaigaldisse kuuluva kaabli ja V천rguettev천tja 천huliini 체henduse kohas; sel juhul kuuluvad 체hendusklemmid v천i 밷andaa탑id V천rguettev천tjale.

6.8.2.3. kaabliv천rgu transiitkilbis v천i alajaama jaotusseadmes ning kaabel ja kaablikingad on Kliendi elektripaigaldise osa,

6.8.2.4. kaabliv천rgus rida- v천i korterelamu peakilbis peakaitsme elamupoolsetel klemmidel.

7. Elektrienergia ja v천rguteenuse m천천tmine

7.1. Kliendi poolt ostetava elektrienergia ja v천rguteenuse kogus m천천detakse V천rguettev천tjale kuuluva m천천tes체steemiga, mis 체ldjuhul on paigaldatud liitumispunkti. M천천tevahendite n채idud fikseeritakse kirjalikult v채hemalt Lepingu j천ustumise ja l천ppemise, iga kontroll-lugemise ja m천천tes체steemi vahetuse korral.

7.2. Klient vastutab hoones v천i piirdega piiratud valduses asuva tarbimiskoha peakaitsme, m천천tes체steemi ja sellel asuvate plommide s채ilimise eest ning kohustub tagama M체체ja poolt volitatud t철철tajale vaba ja tasuta juurdep채채su혻k천ikidele V천rguettev천tja kaitseseadmetele, m천천tes체steemidele ja m천천tmata vooluahelatele ja lubab vajadusel muuta m천천teseadmete asukohta. Klient ei tohi ilma V천rguettev천tja loata m천천tmisvahendeid maha v천tta, 체mber paigaldada ega 체mber ehitada.

7.3. V천rguettev천tja vastutab m천천tes체steemi tehnilise korrasoleku eest ning korraldab vastavalt etten채htud sagedusele selle perioodilise teenindamise (kontrolli, vahetuse v천i taatluse).

7.4. Klient혻 teatab V천rguettev천tjale viivitamatult plommitud kaitseseadmete, m천천tes체steemide v천i taatlusm채rgiste ja m천천tmata vooluahelate plommide kahjustustest, puudumisest v천i h채vimisest, samuti m천천tes체steemi n채htavast rikkest v천i selle n채itude n채htavast m천jutamisest v천i moonutamisest.

7.5. M천천tes체steemi rikke, selle n채idu m천jutamise v천i moonutamise, m천천tes체steemi v천i selle plommide kahjustuse, kaotsimineku v천i h채vimise korral, mille p천hjustas Kliendi tegevus v천i tegevusetus (v천rguteenuste v천i elektrienergia omavoliline kasutamine), m채채ratakse osutatud v천rguteenuste ja kasutatud elektrienergia kogus vastavuses 천igusaktidega.

7.6. Klient teatab V천rguettev천tjale Lepingus kokku lepitud viisil ja t채htajaks k천ikide혻m천천tevahendite n채idud. N채itude teatamise sagedus iga tarbimisobjekti suhtes s채testatakse Lepingus.

7.7. V천rguettev천tja korraldab v천rguteenuste osutamiseks ja elektrienergia m체체giks vajalike m천천teandmete t철철tlemise.

7.8. Kliendi kirjalikul n천udmisel korraldab V천rguettev천tja m천천tes체steemi erakorralise kontrolli. Kui taatlemisel selgub, et m천천tevahend osutus n천uetele mittevastavaks kannab kulud V천rguettev천tja. Muudel juhtudel kannab kulud Klient V천rguettev천tja hinnakirja alusel, millele lisandub m천천tevahendi erakorralise kontrolli maksumus. Kui m천천tevahendi viga on suurem, kui lubatud, on pooltel 천igus n천uda v천rguteenuse ja elektrienergia koguste 체mberarvestamist kuni 1 aasta ulatuses.

7.9. Edastatud elektrienergia koguse m천천dab v천i m채채rab v천rguettev천tja v천rgulepinguga s채testatud korras.

7.10. Arvesti n채ite ning muid m천천tmisega seotud andmeid sisaldavad v천rguettev천tja koostatud dokumendid on arvete esitamise aluseks.

7.11. Ostja v천tab v천rguettev천tjaga kokkulepitud makseperioodi viimase kuu viimasel p채eval arvesti n채idud ja teatab v천etud n채idud v천rguettev천tjale 3 p채eva jooksul, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kui tarbimiskohta on paigaldatud kauglugemisega m천천tes체steem, siis v천tab arvesti n채idud v천rguettev천tja. Uue hinnakirja j천ustumisel esitab ostja v천rguettev천tjale n채idud uue hinnakirja j천ustumise kuup채eva seisuga 5 p채eva jooksul.

7.12. V천rguettev천tja v천tab kontrolln채idu igast m천천tepunktist v채hemalt 1 kord 2 aasta jooksul. Kontrolln채idu alusel v천ib v천rguettev천tja viia v천rguteenuste ja elektrienergia arvestuse vastavusse tegeliku kasutamisega, sealhulgas esitada t채iendava arve.

7.13. Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia ja v천rguteenuste maht ja maksumus m채채ratakse 천igusaktides s채testatud korras.

7.14. N천uetekohase m천천tes체steemiga m천천tmata elektrienergia tarbimise korral l채htuvad pooled elektrienergia ja v천rguteenuste koguste m채채ramisel ostja eelnenud v천i j채rgnevate analoogsete p채evade m천천tmistulemustest v천i elektripaigaldisega analoogsete elektripaigaldiste tarbimisest. Kui eelnimetatud andmed puuduvad, l채htuvad pooled elektrienergia ja v천rguteenuste koguste arvutamisel nimipingest v천rgu체hendusel, kaitseseadme nimivoolust ja selle kasutustegurist ning elektrienergia tarbimise ajavahemikust.

7.15. Punktis 7.14. nimetatud viisil edastatud elektrienergia koguste arvestusperioodiks loeb v천rguettev천tja perioodi alates v천rgulepingu s천lmimise p채evast v천i varasema m천천tes체steemi kontrollimise p채evast, kuid mitte 체le혻 aasta tagasiulatuvalt.

9. Edastatud elektrienergia koguse m천천tmine v천i m채채ramine jaotatud v천rguteenuse m체체gil

9.1. Kui v천rguettev천tja kaugloetava m천천tes체steemi olemasolul m천천dab jaotatud v천rguteenuse m체체gil osutatud v천rguteenuste ja tarbitud elektrienergia koguseid nii liitumispunktis kui ka m천천tepunktides peale liitumispunkti, siis koguste erinevuse korral:

9.1.1. v천rguettev천tjal on 천igus jaotatud v천rguteenuse m체체gil m채채rata tasumiseks nende koguste vahe t채psusega 1 kWh:

9.1.1.1. v천rgu체henduse kasutajale;

9.1.1.2. nimetatud isiku puudumisel ehitise elektripaigaldise haldajale;

9.1.1.3. punktides 9.1.1.1 ja 9.1.1.2. nimetatud isikute puudumisel tarbimiskohtadegaseotud ostjatele proportsionaalselt tarbimiskohtades tarbitud elektrienergia kogustele;

9.1.2. v천rguettev천tja esitab arve koguste vahe eest tasumiseks:

9.1.2.1. k천igis m천천tepunktides kauglugemise olemasolul kord kuus, kui ei ole kokkulepitud teisiti;
10.혻혻 Arveldamine

10.1. Klient tasub V천rguettev천tjale tarbitud elektrienergia ja v천rguteenuste eest M체체ja poolt esitatud arve alusel sellel혻 n채idatud makset채htajaks ja viidates arvel olevale viitenumbrile. Arved ja muu vajalik informatsioon saadetakse Kliendile Lepingus kokku lepitud aadressil kas paberkandjal혻 v천i elektrooniliselt. Kliendil on kohustus teavitada M체체jat oma andmete muutumisest.

10.2. V천rguettev천tja v채ljastab ostjale arve hiljemalt 5 t철철p채eva jooksul.

10.3. Tasu loetakse makstuks p채eval, millal see laekub m체체ja arvelduskontole.

10.4. Lepingust tulenevate summade 천igeaegselt tasumata j채tmise korral on 천igustatud poolel 천igus viivitanud poolelt혻n천uda혻kuni 0,1% viivist tasumata summast p채evas. J채rgmise p채eva viivise arvutamisel ei v천eta arvesse eelmise p채eva tasumata viivise summat. Arvestatud viivis lisatakse j채rgmisele arvele.

10.5. Kui Klient p천hjustab V천rguettev천tjale lisakulusid Lepingu t채itmise tagamiseks (Kliendi elektripaigaldise sissel체litamine혻 peale v천lgnevuse tasumist, tarbimiskoha 체levaatus ja plomminmine, arveldusn채idu v천tmine, jms.), kohustub ta nende eest tasuma vastavalt kehtivale hinnakirjale M체체ja poolt esitatud arvele.

10.6. Lepingu alusel tasumisele kuuluvatest k천ikidest maksetest loetakse tasutuks esimeses j채rjekorras Lepingu t채itmisega (sh. t채itmisele sundimisega) seotud k천ik kulud (sh. kohtukulud ja kulud 천igusabile), seej채rel viivised ja leppetrahvid, seej채rel t채htajaks maksmata intressid vastavalt nende ajalisele j채rjekorrale alates varasematest intressidest, seej채rel t채htajaks maksmata summad. V천lgnevuste kustutamise혻 nimetatud j채rjekorda saab muuta ainult Pooltevahelise kirjaliku kokkuleppe alusel.

10.7. Kui Klient ei ole saanud V천rguettev천tjalt arvet Lepinguga s채testatud tingimustel ja t채htp채evaks, arvestades selle saatmiseks m천istlikult kuluvat aega, peab ta sellest V천rguettev천tjat koheselt teavitama. Kui V천rguettev천tja ei ole saanud Kliendilt jooksva kuu 14. kuup채evaks teadet, et arvet eelmise arveldusperioodi eest pole saadud, eeldatakse, et Klient on arve 천igel ajal k채tte saanud.

10.8. Pooltel on 천igus loovutada Lepingust tulenev rahaline n천ue kolmandale isikule Seaduses ette n채htud korras.

11.1. Pooled ei vastuta Lepinguga v천etud kohustuste mittet채itmisest v천i mittekohasest t채itmisest tekitatud kahju h체vitamise eest, kui see on tingitud혻Pooltest s천ltumatutest asjaoludest, nagu tulekahju, loodus천nnetused, s천jaolukord, riigi- ja valitsemisorganite otsused, h채ired Eesti Vabariigi elektris체steemis, mis teevad v천imatuks lepinguliste kohustuste t채itmise, v천i muudest etten채gematutest asjaoludest. Pooled kohustuvad lepinguliste kohustuste t채itmist takistavatest asjaoludest viivitamatult teineteisele teatama. Kui 30 p채eva jooksul ei ole v천imalik lepinguliste kohustuste t채itmist j채tkata, loetakse Leping l천ppenuks.

12. Lepingu l천petamine

12.1. M천lemal Poolel on 천igus Leping l천petada, teatades sellest teisele Poolele kirjalikult 30 p채eva ette.

12.2. Lepingu l천petamise momendist katkestab V천rguettev천tja Kliendi varustamise elektrienergiaga.

12.3. Klient on kohustatud Lepingu l천petamise soovi korral teatama V천rguettev천tjale m천천tevahendite l천ppn채idud, vajadusel v천imaldama tarbimiskoha m천천tevahendite 체levaatuse ja tarbimiskoha v천rgust lahti체hendamise ning tasuma 3 t철철p채eva jooksul k천ik Lepingust tulenevad maksed.

12.4.Kui pool 체tleb v천rgulepingu 체les, siis v천rguettev천tja vastavas liitumispunktis v천rgu체henduse kasutamise v천imalust ei pea s채ilitama.

12.4.1 Kui ostja ei ole kolme (3) aasta jooksul v천rgu체hendust kasutanud ja/v천i ei ole tasunud v천rgu체henduse kasutamise eest, ei pea v천rguettev천tja s채ilitama vastavas liitumispunktis v천rgu체henduse kasutamise v천imalust.

12.4.2 Kui v천rgu체hendus on katkestatud lepingu rikkumise t천ttu ja see katkestus on kestnud j채rjest v채hemalt 180 p채eva ning lepingu teine pool ei ole v천rgu체henduse katkestamise aluseks olnud asjaolu selle aja jooksul k천rvaldanud ja elektrienergia tarbimist alustanud, ei pea v천rguettev천tja s채ilitama vastavas liitumispunktis v천rgu체henduse kasutamise v천imalust.

13. Erimeelsuste lahendamine

13.1. Lepingu t채itmisest, muutmisest v천i l천petamisest tulenevaid eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelk천ige l채bir채채kimiste teel.

13.2. Poole tegevuse v천i tegevusetuse peale, mis on vastuolus elektrituruseaduse v천i selle alusel kehtestatud 천igusaktidega, v천ib teine pool esitada kirjaliku kaebuse Konkurentsiametile.

13.3. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei 천nnestu lahendada poolte l채bir채채kimistega, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi kohtus Eesti Vabariigi 천igusaktide alusel.

/* lisa pealkirja jaoks '' sisse Uudised */