V천rguteenuste osutamise t체체ptingimused madal- ja keskpingel (alates 01.05.2018)

 

1. 횥lds채tted

1.1. V천rguteenuste osutamise t체체ptingimused madal- ja keskpingel (edaspidi T체체ptingimused) reguleerivad v천rguteenuse osutamist Aktsiaseltsi Loo Elekter (edaspidi V천rguettev천tja) poolt v천rguteenuse kasutajale, s.h tootjale (edaspidi Klient, koos V천rguettev천tjaga nimetatud Pooled).

1.2. T체체ptingimused ei reguleeri elektrienergia m체체ki.

1.3. T체체ptingimusi kohaldatakse k천igi T체체ptingimuste j천ustumise ajal j천us olevate v천rguteenuse osutamise lepingute (edaspidi Leping) ja p채rast T체체ptingimuste j천ustumist s천lmitavate Lepingute suhtes. T체체ptingimused on Lepingu lahutamatu osa, s천ltumata sellest, kas T체체ptingimused on v천rguteenuste osutamise Lepingule otseselt lisatud. V천rguettev천tja osutab Kliendile v천rguteenuseid Lepingus s채testatud tingimustel ja mahus ning koosk천las T체체ptingimustega.

1.4. Mistahes ajal kehtivad V천rguettev천tja hinnakirjad on Lepingu lahutamatu osa, s천ltumata sellest, kas hinnakirjad on Lepingule otseselt lisatud.

1.5. V천rguettev천tja v천ib Lepingus etten채htud kohustusi t채ita ise v천i kasutada kohustuste t채itmiseks kolmandaid isikuid.

1.6. Lepingu allkirjastamisega kinnitab Klient, et ta on Lepingu, T체체ptingimuste ja hinnakirjade sisuga tutvunud ning nendest aru saanud.

1.7. T체체ptingimustes sisalduvad 체ldised viited Lepingule h천lmavad ka Lepingu osaks olevaid kehtivaid T체체ptingimusi, kui kontekstist ei tulene teisiti. T체체ptingimustes sisalduvad viited punktidele viitavad T체체ptingimuste vastavatele punktidele, kui T체체ptingimustes pole s채testatud teisiti.

2. M천isted

2.1. Lepingus (sh T체체ptingimustes ja hinnakirjas) kasutatakse m천isteid elektrituruseaduses ja selle alusel kehtestatud 천igusaktides toodud t채henduses, kui Lepingust ei tulene teisiti.

2.2. Lisaks punktis 1 (횥lds채tted) defineeritud m천istetele, on Lepingus (sh T체체ptingimustes ja hinnakirjades) kasutatud m천istetel j채rgmine t채hendus:

2.2.1. edastamistasu p천hitariif elektrienergia edastamise tasu (m천천t체hik senti/kWh);
2.2.2. edastamistasu p채evatariif elektrienergia edastamise tasu esmasp채evast reedeni kell 7.0023.00 (m천천t체hik senti/kWh);
2.2.3. edastamistasu 철철tariif elektrienergia edastamise tasu esmasp채evast reedeni kell 23.007.00 ning laup채eval ja p체hap채eval kogu 철철p채eva jooksul (m천천t체hik senti/kWh);
2.2.4. elektripaigaldis elektrienergia tootmiseks, edastamiseks, muundamiseks, m천천tmiseks, m체체giks v천i tarbimiseks kasutatavate seadmete, juhtide ja tarvikute paigaldatud talitluslik kogum;
2.2.5. jaotatud v천rguteenuse m체체k v천rguteenuse m체체k ehitise tarbimiskohtades, mis on seotud ehitise liitumispunkti(de)ga ehitise elektripaigaldise kaudu;
2.2.6. katkestus V천rguettev천tja v천rgu ja Kliendi elektripaigaldise vahelise elektrilise 체henduse katkestamine (sealhulgas remondi v천i ehitustegevuse k채igus V천rguettev천tja algatusel tehtav katkestus) v천i osaline v천i t채ielik elektrilise 체henduse katkemine V천rguettev천tja v천rgus, mille tulemusel Kliendi elektripaigaldis ei t철철ta standardi normaaltingimustel (l채htudes Eesti Standardist EVS-EN 50160 얝lektrijaotusv천rkude pinge tunnussuurused). Katkestusena ei k채sitata kuni 3-minutilist elektrivarustuse katkemist avariiautomaatikaseadme toimimise ajal;
2.2.7. m천천teseade kindlate metroloogiliste omadustega tehniline vahend v천i vahendite kogum, mida kasutatakse m천천tmiseks seoses v천rguteenuse v천i elektrienergia tarbimisega;
2.2.8. nimipinge 1×220 V, 1×230 V, 3×220/380 V, 3×230/400 V, 6 kV v천i 10 kV;
2.2.9. n천uetekohane m천천tes체steem V천rguettev천tja poolt paigaldatud m천천tes체steem, mis vastab 천igusaktidele, tehnilistele normidele ning V천rguettev천tja poolt kehtestatud ja avalikustatud t채iendavate dokumentide n천uetele ning mille m천천teseadet ei ole rikutud v천i selle n채itu moonutatud ega m천천teseadme toimimist ei ole m천jutatud muul viisil, sealhulgas on m천천teseadmel rikkumata ja k천rvaldamata taatlus- ja valmistajatehase ning V천rguettev천tja plommid, kaasa arvatud m천천tmata voolu ahela plommid. V채hemalt 체he eelnimetatud tingimuse mittet채itmisel loetakse, et m천천tes체steem ei ole n천uetekohane;
2.2.10. tootja Klient, kes toodab elektrienergiat;
2.2.11. tarbimiskoht koht, kus Klient kasutab/v천ib kasutada v천rguteenust ja elektrienergiat;
2.2.12. v천rguarveldusleping V천rguettev천tja ja elektrim체체ja vahel s천lmitud leping v천rguteenuste arvete esitamiseks Kliendile elektrim체체ja poolt;
2.2.13. v천rgutasud V천rguettev천tja kehtivas hinnakirjas s채testatud (a) tasu elektrienergia edastamise eest (edaspidi edastamistasu), (b) tasu v천rgu체henduse kasutamise v천imaldamise eest, sh nii m천천tepunktip천hine p체sitasu (igakuiselt makstav), v천rgu체henduse kasutamise tasu kui ka v천rgu체henduse l채bilaskev천ime tasu (edaspidi 체hiselt kasutamistasu), (c) reaktiivenergia v천rgust tarbimise ja v천rku andmise tasu ning (d) tasud v천rguteenusega seotud lisateenuste eest;
2.2.14. v천rguteenus v천rgu체henduse kasutamise v천imaldamine liitumispunktis ja/v천i elektrienergia edastamine liitumispunktini ja/v천i edastatud elektrienergia m천천tmine ja/v천i m채채ramine;
2.2.15. v천rgu체henduse kasutaja isik, kes kasutab v천rguteenuseid v천rgu체henduse kaudu;
2.2.16. v천rgu체henduse l채bilaskev천ime V천rguettev천tja poolt v천rgu체henduse kasutajale v천i Kliendile lubatud v천rgu체henduse maksimaalne kasutusv천imsus v천i kaitseseadme nimivool elektrienergia tarbimiseks ja v천rku andmiseks eraldi. V천rgu체henduse l채bilaskev천ime loetakse v천rgust tarbimise suunaliseks, kui ei ole teisiti kokku lepitud.
2.2.17. v천rgu체henduse kasutusv천imsus tunni keskmine m천천detud v천i arvutatud aktiivv천imsus v천rgust tarbimise ja v천rku andmise suunas eraldi (m천천t체hik kW (kilovatt)).

3. V천rguteenuste osutamine

3.1. V천rguettev천tja tagab v천rgu체henduse kasutamise v천imaluse liitumispunktis ja elektrienergia edastamise liitumispunktini ning edastatud elektrienergia koguse m천천tmise v천i m채채ramise.

3.2. Juhul, kui Poolte vahel pole teisiti kokku lepitud, m채채ratakse liitumispunkti asukoht vastavalt v천rgueeskirjale.

3.3. V천rgu체henduse l채bilaskev천ime, v천rgu체henduse l채bilaskev천imet m채채rava kaitseseadme ja m천천teseadme asukohad m채채rab V천rguettev천tja, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

3.4. V천rgu체henduse l채bilaskev천imet tohib muuta ainult Poolte kirjalikul kokkuleppel. Klient ei v천i 체letada v천rgu체henduse l채bilaskev천imet elektrienergia v천rgust tarbimisel v천i v천rku andmisel. Juhul, kui Klient 체letab v천rgu체henduse l채bilaskev천imet, rakenduvad punktis 4.5 viidatud tagaj채rjed.

3.5. V천rguettev천tja tagab Kliendile elektrienergiaga varustamise liitumispunktis kokkulepitud v천rgu체henduse kaitseseadme nimivoolu ulatuses.

3.6. V천rguettev천tja juhindub v천rguteenuseid osutades majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.04.2005.a m채채rusest nr 42 얰천rguteenuste kvaliteedin천uded ja v천rgutasude v채hendamise tingimused kvaliteedin천uete rikkumisel korral ning Eesti Standardist EVS-EN 50160 얝lektrijaotusv천rkude pinge tunnussuurused. V천rguettev천tja vastutab pinge kvaliteedi eest liitumispunktini. Eelnimetatud kvaliteedin천uetele mittevastavuse korral teavitab Klient sellest V천rguettev천tjat.

3.7. Klient ei v천i kasutada elektriseadmeid, mis h채irivad v천rgu talitust, teiste isikute elektriseadmete kasutamist, kauglugemisseadme t철철d ja/v천i mille kasutamine ei ole lubatud muul p천hjusel v천i mille kasutamine eeldab eritingimusi.

3.8. Pooled tagavad oma elektripaigaldiste k채idu ulatuses, mis tagab elektripaigaldise vastavuse 천igusaktidele ja eeskirjadele ning tingimustele, mis v천imaldavad Pooltel t채ita n천uetekohaselt Lepingut. Klient tagab ka ehitise muude elektripaigaldiste k채idu ulatuses, mis tagab nende vastavuse 천igusaktidele ja eeskirjadele ning tingimustele, mis v천imaldavad Pooltel t채ita n천uetekohaselt Lepingut.

3.9. Kui Klient soovib oma elektriseadmeid kaitsta kiirete pingemuutuste vastu (sh liigpinged ja toitepinge lohud), paigaldab ta oma elektripaigaldisse mitmeastmelise liigpinge kaitsme koosk천las standard seeriaga EVS-HD_60364 osa 44.

3.10. Kui Klient ei rakenda punktis 3.9 viidatud meetmeid, ei h체vita V천rguettev천tja Kliendi elektriseadmete v천i -tarvitite kahjustumise t천ttu tekkinud kahju.

3.11. Klient ei v천i V천rguettev천tja n천usolekuta teha l체litustoiminguid V천rguettev천tja elektripaigaldises. Klient v천ib V천rguettev천tja n천usolekuta v천rgu체henduse katkestada V천rguettev천tja elektripaigaldises peakaitsmest v천i l체litist ainult oma tarbimiskohas l체hiajaliselt ohu ennetamiseks nt elektrit철철de (hooldus- ja remondit철철d) tegemise ajaks.

3.12. Klient ei v천i katkestada v천rgu체hendust tarbimiskohas kauemaks kui 24 (kaksk체mmend neli) tundi selliselt, et kauglugemisseade oleks pingetu.

3.13. Klient tagab 14 (neljateist) p채eva jooksul asjakohase teate V천rguettev천tja poolt talle edastamisest ligip채채su k천ikidele V천rguettev천tja elektripaigaldistele (sh m천천tes체steemidele, kaitseseadmetele ja m천천tmata voolu ahelatele) nende teenindamiseks ja m천천tes체steemi n채itude fikseerimiseks.

4. V천rguteenuse osutamise hind

4.1. V천rguettev천tja kehtestab 천igusaktides s채testatud korras v천rguteenuse osutamise hinnakirja.

4.2. Hinnakiri (sh hinnakirja muudatus) hakkab kehtima ja saab Lepingu osaks V천rguettev천tja poolt m채채ratud t채htp채eval p채rast seda, kui hinnakiri on avaldatud vastavalt seadusele p채rast Konkurentsiameti poolt koosk천lastamist (k채esolevate T체체ptingimuste koosk천lastamise seisuga v채hemalt 90 (체heksak체mne) p채eva m철철dumisel avaldamisest v채hemalt 체hes 체leriigilise levikuga p채evalehes).

4.3. Klient tasub v천rguteenuste eest vastavalt kehtivale v천rguteenuste hinnakirjale ja valitud hinnapaketile. Kehtiv hinnakiri on k채ttesaadav V천rguettev천tja veebilehel: www.looelekter.ee.

4.4. Klient tasub vastavalt hinnakirjale ja valitud hinnapaketile j채rgmiseid v천rgutasusid (k천ik tasud ei sisaldu k천igis hinnapakettides): edastamistasu tarbimiskohale elektrienergia edastamise eest (vastavalt edastatud elektrienergia kogusele); kasutamistasu v천rgu체henduse kasutamise v천imaldamise eest, sh nii m천천tepunktip천hine p체sitasu (igakuiselt makstav tasu, mis ei s천ltu v천rgu kasutamisest Kliendi poolt ja kohaldub sh nii 체ldise p천hitariifiga kui ka 체ldise ajatariifiga hinnapaketi puhul), v천rgu체henduse kasutamise tasu (vastavalt Kliendi poolt kasutatud kasutusv천imsusele) kui ka v천rgu체henduse l채bilaskev천ime tasu (vastavalt Lepingus kokkulepitud l채bilaskev천imele) ning tasud reaktiivenergia v천rgust tarbimise ja v천rku andmise eest. Lisaks tasub klient v천rguteenuse osutamisega seotud lisateenuste eest vastavalt hinnakirjale, kui neid lisateenuseid on talle osutatud.

4.5. Kui m천천detud kasutusv천imsus elektrienergia tarbimisel ja/v천i v천rku andmisel 체letab v천rgu체henduse vastavasuunalist l채bilaskev천imet, maksab Klient v천rgu체henduse l채bilaskev천ime 체letamise eest 체letatud osa 5-kordse (viiekordse) v천rguteenuste hinnakirjas toodud v천rgu체henduse kasutamise tasu ulatuses.

4.6. V천rguteenuste hindadele lisanduvad Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu 천igusaktidega s채testatud maksud ja tasud.

5. V천rgu체henduse katkestamine

5.1. V천rguettev천tja teavitab (v채lja arvatud punktides 5.4.1-5.4.5 ja 5.4.8 toodud juhtudel) v천rgu체henduse katkestamisest v천i l체litustoimingutest Klienti 천igusaktides ja/v천i T체체ptingimustes etten채htud juhtudel ja korras ning Klient v천tab tarvitusele abin천ud temale katkestusega v천i l체litustoiminguga tekkida v천iva kahju 채rahoidmiseks.

5.2. V천rguettev천tja tagab, et 체hekordse katkestuse kestus ja nende summaarne kestus aastas ei 체leta Lepingus v천i 천igusaktides s채testatud aega. Nimetatud katkestuste arvestuse hulka ei kuulu katkestused, mis on tingitud Kliendi taotlusest, punktides 5.4.1-5.4.8 nimetatud asjaolust v천i muul 천igusaktis s채testatud juhul.

5.3. Rikkest tingitud katkestuse kestust hakatakse arvestama, kui V천rguettev천tja sai teada v천i pidi teada saama katkestusest tema v천rgus, ja katkestus l천peb, kui Kliendi tarbimiskoha elektrivarustus v채hemalt 체hes liitumispunktis on taastatud.

5.4. V천rguettev천tjal on 천igus teha Kliendi tarbimiskoh(t)a(de)le katkestus(ed) v천i lubada nende tekkimist:

5.4.1. avariiolukorras ja rikke korral, kui see on v채ltimatu elu, tervise v천i vara kaitse tagamiseks, elektris체steemi t철철kindluse tagamiseks, avariiolukorra v천i rikke likvideerimiseks, 채rahoidmiseks v천i kahju v채ltimiseks;
5.4.2. kui Klient kasutab elektripaigaldisi, mis alandavad v천rreldes kehtivate n천uetega elektrienergia kvaliteeti v천i elektrivarustuse kindlust jaotusv천rgus v천i takistavad kauglugemisseadme t철철d (vastavalt standardi EVS-EN 500065-1 n천uetele);
5.4.3. erakorralistes olukordades piiratakse Kliendi poolt elektrienergia tarbimist vastavalt 천igusaktidega s채testatud korras kehtestatud piiramiste graafikule, samuti kui Klient selliseid piiranguid rikub;
5.4.4. Lepingu, elektrilepingu ja/v천i V천rguettev천tja osutatava 체ldteenuse tingimuste olulisel rikkumisel;
5.4.5. v천rgu체hendusel V천rguettev천tja v천rguga puudub V천rguettev천tja paigaldatud n천uetekohane m천천teseade;
5.4.6. ei taga hiljemalt 14 (neljateist) p채eva jooksul asjakohase teate edastamisest V천rguettev천tjale tema lepinguj채rgsete kohustuste t채itmiseks ligip채채su k천ikidele V천rguettev천tja elektripaigaldistele, sh kaitseseadmetele, m천천tes체steemidele ja m천천tmata voolu ahelatele v천i ei luba nende asukohta muuta;
5.4.7. on korduvalt katkestanud v천rgu체henduse tarbimiskohas kauemaks kui 24 (kahek체mne neljaks) tunniks selliselt, et kauglugemisseade on pingetu, mille tulemusena ei ole V천rguettev천tjal v천imalik saada m천천teseadmest vajalikku infot;
5.4.8. v채채ramatu j천u asjaolude esinemisel;
5.4.9. v천rgus ehitus-, remondit철철de ja muude hooldust철철de tegemiseks;
5.4.10. elektrienergia m체체ja p천hjendatud taotlusel;
5.4.11. teise v천rguettev천tja p천hjendatud taotlusel;
5.4.12. muul 천igusaktis s채testatud alusel.

5.5. Oluliseks Lepingu rikkumiseks punkti 5.4.4 t채henduses loetakse, muuhulgas kui Klient:

5.5.1. kasutab elektripaigaldisi, mis alandavad v천rreldes kehtivate n천uetega elektrienergia kvaliteeti, on ohtlikud v천i h채irivad v천rgu toimimist v천i elektrivarustuse kindlust jaotusv천rgus;
5.5.2. ei ole maksnud Lepinguga ja/v천i elektrilepinguga etten채htud tasu ja/v천i V천rguettev천tja poolt osutatava 체ldteenuse tasu;
5.5.3. rikub avatud tarne tingimusi;
5.5.4. 체letab v천rgu체henduse l채bilaskev천imet, rikub V천rguettev천tja elektripaigaldisi, m천천tes체steeme, plomme v천i taatlusm채rgiseid, mh rikub m천천teseadme, moonutab selle n채itu, m천jutab selle toimimist muul viisil v천i k천rvaldab m천천teseadmele juurdep채채su v천i selle toimimise m천jutamist takistava v천i toimimist j채채dvustava seadme v천i rikub eelm채rgitut;
5.5.5. kasutab elektriseadmeid, mis ei ole lubatud, ei ole n천uetekohased, on ohtlikud, h채irivad v천rgu toimimist v천i ohustavad elektrivarustuse kindlust;
5.5.6. kasutab v천rguteenuseid ja elektrienergiat ebaseaduslikult;
5.5.7. rikub Lepingust v천i 천igusaktidest tulenevaid kohustusi nii, et V천rguettev천tjalt ei v천i k천iki asjaolusid arvestades m천istlikult n천uda Lepingu t채itmise j채tkamist.

5.6. Elektrivarustuse kindluse n천uete rikkumise korral v채hendab V천rguettev천tja Kliendi asjakohase kalendrikuu v천rgutasu summa v천rra, mis on s채testatud majandus- ja kommunikatsiooniministri m채채ruses 얰천rguteenuste kvaliteedin천uded ja v천rgutasude v채hendamise tingimused kvaliteedin천uete rikkumise korral vastava 체henduse suhtes kohaldatava v천rgutasu v채hendamise miinimumtasuna. V천rguettev천tja v채hendab selliseid v천rgutasusid ja vastavas ulatuses 1 (체he) kuu jooksul elektrivarustuse taastamisest arvates.

5.7. V천rguettev천tja ei vastuta peale liitumispunkti tekkinud katkestuse eest, sh Kliendi elektripaigaldises v천i muus ehitise elektripaigaldises.

5.8. V천rguettev천tjal on 천igus teostada plaanilisi katkestusi elektrienergiaga varustamisel, teatades sellest Kliendile v채hemalt 2 (kaks) t철철p채eva ette seaduses s채testatud korras.

5.9. V천rguettev천tja ei vastuta etteteatamata katkestuste eest elektrienergiaga varustamisel, kui katkestus oli tingitud punktides 5.4.1-5.4.5 ja 5.4.8 nimetatud asjaoludest. Nimetatud asjaolude 채ralangemisel ja juhul, kui katkestus ei olnud seotud Kliendi s체체lise teoga, on V천rguettev천tja kohustatud elektrienergiaga varustamise taastama omal kulul ja esimesel v천imalusel.

5.10. Klient ei v천i taastada V천rguettev천tja katkestatud v천rgu체hendust. Kui Klient taastab V천rguettev천tja katkestatud v천rgu체henduse, v천ib V천rguettev천tja n천uda Kliendilt v천rgu체henduse taaskatkestamiseks tehtud k천igi kulutuste h체vitamist. Kui katkestus toimus Kliendi s체체l v천i tellimusel, taastab V천rguettev천tja v천rgu체henduse p채rast seda, kui Klient on h체vitanud v천rgu체henduse taastamisega, sh l체litustoimingutega, seotud kulutused v천i annab V천rguettev천tja poolt aktsepteeritud kinnituse nende kulutuste h체vitamise kohta.

5.11. V천rgu체henduse katkestamine ei vabasta Klienti kasutamistasude maksmise kohustusest, kui v천rgutasu v채hendamine ei tulene elektrituruseadusest v천i selle alusel kehtestatud 천igusaktidest.

5.12. Klient tagab katkestuse korral elektrienergia salvestusseadme kasutamisel oma elektripaigaldise eraldamise v천rgust.

5.13. Klient teavitab V천rguettev천tjat katkestustest telefoni teel, helistades V천rguettev천tja kodulehel avaldatud rikketelefonile (k채esolevate T체체ptingimuste koostamise seisuga on rikketelefoni number+ 372 525 08 935).

6. V천rguteenuse koguse m천천tmine ja andmete t철철tlemine

6.1. Kliendi poolt ostetava elektrienergia ja v천rguteenuse kogus m천천detakse V천rguettev천tjale kuuluva m천천tes체steemiga, mis 체ldjuhul on paigaldatud liitumispunkti. M천천tevahendite n채idud fikseeritakse kirjalikult v채hemalt Lepingu j천ustumise ja l천ppemise, iga kontroll-lugemise ning m천천tes체steemi vahetuse korral.

6.2. V천rguettev천tja m천천dab tarbitud ja/v천i v천rku antud kogused kauglugemisseadmega.

6.3. Kui Klient on v천rgu체henduse katkestanud selliselt, et kauglugemisseade on pingetu v천i kui andmete edastamine kauglugemisseadmest on h채iritud, prognoosib V천rguettev천tja arvesti n채idud varasema tarbimise ja/v천i t체체pkoormusgraafiku (juhul, kui V천rguettev천tja seda kasutab) alusel.

6.4. Klient vastutab hoones v천i piirdega piiratud tarbimiskoha peakaitsme, m천천tes체steemi ja sellel asuvate plommide s채ilimise eest ning kohustub tagama V천rguettev천tja poolt volitatud t철철tajale vaba ja tasuta juurdep채채su k천ikidele V천rguettev천tja kaitseseadmetele, m천천tes체steemidele ja m천천tmata vooluahelatele ning lubab vajadusel muuta m천천teseadmete asukohta, v천tta kontrolln채ite (tagamaks arvestuse vastavus tegelikule kasutamisele) ja teha muid toiminguid. Klient ei tohi ilma V천rguettev천tja loata m천천tmisvahendeid maha v천tta, 체mber paigaldada ega 체mber ehitada.

6.5. V천rguettev천tja vastutab m천천tes체steemi tehnilise korrasoleku eest ning korraldab vastavalt etten채htud sagedusele selle perioodilise teenindamise (kontrolli, vahetuse v천i taatluse).

6.6. Klient teatab V천rguettev천tjale viivitamatult plommitud kaitseseadmete, m천천tes체steemide v천i taatlusm채rgiste ja m천천tmata vooluahelate plommide kahjustustest, puudumisest v천i h채vimisest, samuti m천천tes체steemi n채htavast rikkest v천i selle n채itude n채htavast m천jutamisest v천i moonutamisest.

6.7. M천천tes체steemi rikke, selle n채idu m천jutamise v천i moonutamise, m천천tes체steemi v천i selle plommide kahjustuse, kaotsimineku v천i h채vimise korral, mille p천hjustas Kliendi tegevus v천i tegevusetus (n채iteks v천rguteenuste v천i elektrienergia omavoliline kasutamine), m채채ratakse osutatud v천rguteenuste ja kasutatud elektrienergia kogus vastavuses 천igusaktidega.

6.8. V천rguettev천tja korraldab v천rguteenuste osutamiseks ja elektrienergia m체체giks vajalike m천천teandmete t철철tlemise.

6.9. Kliendi kirjalikul n천udmisel korraldab V천rguettev천tja m천천tes체steemi erakorralise kontrolli. Kui taatlemisel selgub, et m천천tevahend osutus n천uetele mittevastavaks, kannab kulud V천rguettev천tja. Muudel juhtudel kannab kulud Klient V천rguettev천tja hinnakirja alusel, millele lisandub m천천tevahendi erakorralise kontrolli maksumus. Kui m천천tevahendi viga on suurem, kui lubatud, on kummalgi poolel 천igus n천uda v천rguteenuse ja elektrienergia koguste 체mberarvestamist kuni 1 (체he) aasta ulatuses.

6.10. Ebaseaduslikult kasutatud elektrienergia ja v천rguteenuste maht ning maksumus m채채ratakse 천igusaktides s채testatud korras.

6.11. N천uetekohase m천천tes체steemiga m천천tmata elektrienergia tarbimise korral l채htuvad Pooled elektrienergia ja v천rguteenuste koguste m채채ramisel Kliendi eelnenud v천i j채rgnevate analoogsete p채evade m천천tmistulemustest v천i elektripaigaldisega analoogsete elektripaigaldiste tarbimisest. Kui eelnimetatud andmed puuduvad, l채htuvad Pooled elektrienergia ja v천rguteenuste koguste arvutamisel nimipingest v천rgu체hendusel, kaitseseadme nimivoolust ja selle kasutustegurist ning elektrienergia tarbimise ajavahemikust.

6.12. Punktis 6.11 nimetatud viisil edastatud elektrienergia koguste arvestusperioodiks loeb V천rguettev천tja perioodi alates m천천tes체steemi viimasest kontrollimise p채evast (kui m천천tes체steem oli n천uetekohane) v천i kui m천천tes체steemi kontrolli pole teostatud, siis alates m천천tes체steemi paigaldamisest kuni p채evani, mille seisuga tarbitud elektrienergia ja v천rguteenuste kogused m채채ratakse, kuid mitte 체le 1 (체he) aasta tagasiulatuvalt.

7. Jaotatud v천rguteenuse m체체k ja edastatud elektrienergia koguse m천천tmine v천i m채채ramine

7.1. Jaotatud v천rguteenuse m체체k on v천rguteenuse m체체k tarbimiskohtades selliselt, et 체hte liitumispunkti l채bivat elektrienergiat m천천detakse mitmes tarbimiskohas, kui ehitise omaniku v천i omanike esindajatega ei ole kokku lepitud teisiti.

7.2. Tarbimistingimused jaotatud v천rguteenuse m체체gil lepitakse kokku ehitise liitumispunkti suhtes s천lmitava Lepinguga.

7.3. Ehitise omanik v천i omanike esindaja tagab elektrienergia edastamise liitumispunktist k천ikidesse ehitise tarbimiskohtadesse. Kui ehitise omanik v천i omanike esindaja ei taga jaotatud v천rguteenuse m체체gi osutamist, on V천rguettev천tjal 천igus l천petada jaotatud v천rguteenuse m체체gi osutamine ehitise tarbimiskohta.

7.4. Iga ehitisega seotud tarbimiskohta suhtes s천lmitakse Kliendiga Leping, mille alusel Klient tasub v천rguteenuse eest.

7.5. Kui V천rguettev천tja m천천dab jaotatud v천rguteenuse m체체gil osutatud v천rguteenuste ja tarbitud elektrienergia koguseid nii liitumispunktis kui ka m천천tepunktides peale liitumispunkti, siis koguste erinevuse korral:

7.5.1. on V천rguettev천tjal 천igus jaotatud v천rguteenuse m체체gil m채채rata tasumiseks nende koguste vahe t채psusega 1 kWh: (a) v천rgu체henduse kasutajale, (b) nimetatud isiku puudumisel ehitise elektripaigaldise haldajale v천i (c) m천lema sellise isiku puudumisel tarbimiskohtadega seotud elektrienergia ostjatele proportsionaalselt tarbimiskohtades tarbitud elektrienergia kogustele;
7.5.2. esitab V천rguettev천tja arve koguste vahe eest tasumiseks k천igis m천천tepunktides kauglugemisseadme olemasolul kord kuus, kui ei ole kokkulepitud teisiti.

8. T채iendavad tingimused elektrienergia tootjale

8.1. K채esolev peat체kk kohaldub 체ksnes elektrienergia tootjatele.

8.2. Kui Klient soovib kasutada elektrienergiat tootvat seadet, mis on ehitise elektripaigaldise kaudu 체hendatud liitumispunktiga, s천lmib Klient V천rguettev천tjaga t채iendava tootja liitumislepingu ja Lepingu. Elektrienergiat tootva seadme paralleelt철철 v천rguga ja/v천i elektrienergia koguste v천rku andmine asjakohaseid s채tteid sisaldavat liitumislepingut ja Lepingut s천lmimata ei ole lubatud ning lubatud v천rgu체henduse l채bilaskev천ime v천rku andmise suunal loetakse v천rdseks nulliga (s천ltumata m천천teseadme n채itudest). Olemasolevate v천rguga 체hendatud elektrienergia tootmisseadmete asendamine V천rguettev천tja n천usolekuta tehnilistelt parameetritelt senistest erinevatega ja/v천i tootmisseadmete arvu suurendamine ei ole lubatud.

8.3. Kui tootja kasutab elektrienergiat tootvat seadet, mis on ehitise elektripaigaldise kaudu 체hendatud liitumispunktiga, on V천rguettev천tjal 천igus rakendada elektrienergia tootjale tootmis- v천i tarbimistingimuste muutmisel kuni 12-kuulist katseperioodi v천rku antava elektrienergia parameetrite kontrollimiseks. Katsetusperioodi alguseks loetakse tootmisseadme(te) t철철 alustamist muudetud tootmis- v천i tarbimistingimustel. V천rku antava elektrienergia parameetrite mittevastavuse korral n천uetele v천ib V천rguettev천tja n천uda v천rku antava elektrienergia parameetrite n천uetele vastavusse viimist v천i keelduda v천rguteenuse osutamisest.

8.4. Tootja tagab katkestuse korral elektrienergia tootmis- v천i salvestusseadme kasutamisel oma elektripaigaldise eraldamise v천rgust.

8.5. Tootja esitab V천rguettev천tja n천udmisel teavet liinide, trafode, elektrienergia tootmis- ja salvestusseadmete parameetrite ja nende kasutamise kohta.

8.6. Tootja maksab edastamistasu tema poolt tarbitud elektrienergia koguse ja valitud hinnapaketi alusel. Tootja maksab v천rgu체henduse p체sitasu, v천rgu체henduse l채bilaskev천ime tasu, reaktiivenergia tarbimise ja reaktiivenergia v천rku andmise eest tasu ning muid v천rgutasusid vastavalt hinnakirjale ja valitud hinnapaketile.

8.7. Kui Lepingus kokku lepitud tootmis- v천i tarbimissuunaline v천rgu체henduse l채bilaskev천ime on erinev, siis v천rgutasu hinnakirja ja l채bilaskev천ime tasu rakendamisel l채htutakse suurimast v천rgu체henduse l채bilaskev천imest.

9. Arve esitamine ja tasu maksmine

9.1. Arve esitamise aluseks on m천천teandmed ja muud V천rguettev천tja koostatud m천천teandmeid sisaldavad andmestikud ja dokumendid.

9.2. Arveldusperiood on kalendrikuu, kui Lepingus ei ole kokku lepitud teisiti. V천rguettev천tja saadab arve elektrienergia koguste alusel v채lja hiljemalt j채rgneva kuu 10. (k체mnendaks) kuup채evaks.

9.3. Kui Klient ei ole saanud V천rguettev천tjalt arvet hiljemalt j채rgneva kuu 12. (kaheteistk체mnendaks) kuup채evaks v천i ei n천ustu selle sisuga, teavitab ta sellest V천rguettev천tjat viivitamatult. Kui Klient ei ole teavitanud V천rguettev천tjat j채rgneva kuu 15. kuup채evaks eelmise arveldusperioodi eest arve mittesaamisest v천i sellega mitten천ustumisest, loetakse, et Klient on arve 천igel ajal k채tte saanud ning tal ei ole arvel esitatud andmete osas pretensioone.

9.4. Juhul, kui V천rguettev천tja hilineb arve esitamisega Kliendile, arvestades punktides 9.1. ja 9.2. s채testatut, v천i V천rguettev천tjast tuleneval p천hjusel esitab V천rguettev천tja Kliendile ebat채pse arve, tasaarvestab V천rguettev천tja Kliendi poolt enammakstud summa j채rgmisel arveldusperioodil, v채lja arvatud juhul, kui Klient avaldab soovi, et ettemaks talle tagastatakse. V천rguettev천tja ei arvesta ega maksa ettemaksult intressi.

9.5. Klient tasub V천rguettev천tja poolt esitatud arve alusel tasumisele kuuluva tasud arvel m채rgitud makset채htp채evaks. Klient tasub arve V천rguettev천tja pangakontole, kasutades makseviisina muuhulgas 체lekannet internetipangas, m채rkides 채ra arvel oleva viitenumbri. V천rguettev천tja v천ib, kuid ei ole kohustatud, v천imaldama muid makseviise. Arve loetakse tasutuks, kui kogu arvel esitatud summa on laekunud V천rguettev천tja pangakontole.
9.6.
Kui tarbimiskohal on mitu liitumispunkti, maksab Klient v천rguteenuste eest iga liitumispunkti kohta eraldi, kui Lepingus ei ole s채testatud teisiti.
9.7. Kui v천rgutasud sisaldavad mis tahes kasutamistasu ning arveldusperiood on pikem v천i l체hem kui kalendrikuu, maksab Klient kasutamistasu proportsionaalselt arveldusperioodi p채evade arvule, kusjuures p채eva tasu leitakse kuutasu jagamisel 30-ga (kolmek체mnega).

9.8. Kui Klient p천hjustab V천rguettev천tjale lisakulusid Lepingu t채itmise tagamiseks (n채iteks Kliendi elektripaigaldise sissel체litamine peale v천lgnevuse tasumist, tarbimiskoha 체levaatus ja plommimine), kohustub ta nende eest tasuma vastavalt kehtivale hinnakirjale V천rguettev천tja poolt esitatud arve alusel.

9.9. V천rguettev천tjal on 천igus n천uda viivist arvete tasumisega hilinemise eest. Viivist arvestatakse makset채htajale j채rgnevast kalendrip채evast 0,06% (null koma null kuus protsenti) tasumata summast iga tasumisega viivitatud kalendrip채eva eest. Arvete osalisel tasumisel loetakse esimeses j채rjekorras tasutuks V천rguettev천tja poolt tehtud kulutused (n채iteks v천lgnevuse sissen천udmisega seotud kulud), viivis, intress, ning seej채rel p천hiv천lgnevus (nii v천rguteenuse kui elektrienergia m체체gi eest). Varem sissen천utavaks muutunud p천hikohustus kustutatakse enne hiljem sissen천utavaks muutunud p천hikohustust. Juriidilisest isikust Kliendi puhul v천ib V천rguettev천tja lisaks viivisele n천uda v천lgnevuse sissen천udmiskulude h체vitamist, samuti seda 체letava kahju h체vitamist.

9.10. V천rguettev천tjal on 천igus Kliendile arve makset채htp채evaks tasumata j채tmisel saata meeldetuletusteateid koosk천las v천la천igusseaduse sissen천udmiskulude h체vitamise s채tetega. Meeldetuletuste (mitte)saatmine v천i (mitte)k채ttesaamine ei m천juta V천rguettev천tja 천igust n천uda viivist, kasutada muid 천iguskaitsevahendeid v천i 천igusi.

9.11. Klient kohustub tasuma Lepingust tuleneva v천lgnevuse sissen천udmisega seotud kulud, sealhulgas inkassoteenuse kasutamisega kolmandatele isikutele makstud m천istlikud tasud.

9.12. Kliendil on 천igus teha ettemakseid. Ettemaksetelt ei arvestata ega maksta intressi. Lepingu l천ppemisel v천lgnevuse puudumisel v천i muul ajal Kliendi soovil ja arve esitaja ees v천lgnevuse puudumisel tagastab arve esitaja Kliendile tema poolt ettemakstud summad 2 (kahe) t철철p채eva jooksul Kliendi poolt avalduse esitamisest arvates.

9.13. V천rguettev천tjal on 천igus n천uda Kliendilt ettemaksu, kui Klient on viimase 12 (kaheteist) kuu jooksul viivitanud arve tasumisega 체le 30 (kolmek체mne) kalendrip채eva v천i V천rguettev천tjal on p천hjendatud veendumus Kliendi mittepiisavas maksev천imes. Ettemaksult ei arvestata ega maksta intressi.

9.14. V천rguettev천tja n천uab punkti 9.13 alusel ettemaksu Kliendi kuni 2 (kahe) arveldusperioodi v천rguteenuse tasu ulatuses, mis on arvestatud viimase 12 (kaheteist) kuu tarbimise alusel v천i tarbimisandmete puudumisel analoogse tarbimiskoha viimase 12 (kaheteist) kuu tarbimise alusel.

9.15. Kliendi poolt tasutud ettemaksust v천ib V천rguettev천tja maha arvestada k천ik tasumisele kuuluvad maksed, sealhulgas viivise ja tasud v천lgnevuse sissen천udmiseks, kui Klient ei t채ida Lepingust v천i selle lahutamatutest osadest tulenevaid kohustusi.

9.16. Lepingu l천ppemisel V천rguettev천tja ees v천lgnevuse puudumisel v천i muul ajal Kliendi avalduse alusel ja V천rguettev천tja ees v천lgnevuse puudumisel tagastab V천rguettev천tja Kliendile 2 (kahe) t철철p채eva jooksul Kliendi poolt ettemakstud summa, millest on maha arvestatud tasu Kliendi tarbimiskoha m천천tepunktis tarbitud elektrienergia ja v천rguteenuse eest. K채esolevas punktis nimetatud t채htaeg pikeneb perioodi v천rra, mis on vajalik Kliendi tarbimiskohas m천천tes체steemi n채idu fikseerimiseks.

9.17. Kui elektrim체체ja ja V천rguettev천tja on kokku leppinud v천rguteenuse arvete esitamise elektrim체체ja poolt, siis edastab V천rguettev천tja v천rguteenuse arvestused elektrim체체jale ja elektrim체체ja esitab Kliendile arve v천rguteenuse eest. Kui elektrim체체ja ja V천rguettev천tja ei ole kokku leppinud arvete esitamist, esitab arve V천rguettev천tja.

10. Hinnapaketi vahetamine

10.1. Kui Klient soovib hinnapaketti vahetada, teavitab ta sellest V천rguettev천tjat. Klient maksab V천rguettev천tjale hinnapaketi vahetamise tasu hinnakirja alusel.

10.2. Kliendil on 천igus vahetada hinnapaketti hinnapaketi vahetamise tasuta, kui eelmisest vahetusest on m철철dunud v채hemalt 12 (kaksteist) kuud.

10.3. Klient poolt valitud hinnapakett hakkab kehtima j채rgneva kalendrikuu algusest p채rast hinnapaketi vahetamisest teavitamist.

10.4. Pinges체steemi, liitumispunkti asukoha v천i peakaitsme nimivoolu muutmisel on V천rguettev천tjal 천igus Lepingus kokkulepitud hinnapaketti 체hepoolselt muuta ja viia see vastavusse V천rguettev천tja hinnakirjaga.

11. Vastutus

11.1. Pooled vastutavad Lepingus s채testatud kohustuste mittekohase t채itmise v천i t채itmata j채tmise eest. Pooled vastutavad isikute tegevuse eest, keda nad kasutavad oma kohustuste t채itmiseks.

11.2. Pooled ei vastuta v채채ramatu j천u p천hjustatud Lepingust v천i 천igusaktist tuleneva kohustuse rikkumise eest. V채채ramatu j천ud on asjaolu, mida Pool ei saanud m천jutada ja m천istlikkuse p천him천ttest l채htudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu s천lmimise ajal selle asjaoluga arvestaks v천i seda v채ldiks v천i takistava asjaolu v천i selle tagaj채rje 체letaks. Pooled kohustuvad tegema m천istlikke pingutusi hoidmaks 채ra v채채ramatu j천u asjaolude ilmnemise ning selle tagaj채rgede tekkimise. Pooled kohustuvad j채tkama oma kohustusi niipea, kui kohustuste t채itmist takistavad asjaolud on 채ra langenud.

11.3. Pool h체vitab teisele Poolele Lepinguga s채testatud kohustuste rikkumisega p천hjustatud otsese varalise kahju.

11.4. Pool ei h체vita teisele Poolele saamata j채채nud tulu ega mittevaralist kahju, v채lja arvatud 천igusaktides imperatiivselt s채testatud juhtudel.

12. Lepingu s천lmimine, muutmine ja l천ppemine

12.1. Leping s천lmitakse kirjalikus, kirjalikku taasesitamist v천imaldavas v천i elektroonilises vormis. Muu hulgas loetakse, et Klient on n천ustunud Lepingu s천lmimisega kirjalikku taasesitamist v천imaldavas vormis, kui V천rguettev천tja on talle Lepingu projekti edastanud ning Klient on seej채rel v채hemalt 체he V천rguettev천tja v천rguteenuse eest esitatud arve tasunud, seejuures on Kliendil 천igus n천uda ka p채rast arve tasumist Lepingu vormistamist kirjalikus v천i elektroonilises vormis.

12.2. Lepingu muutmine toimub Poolte kokkuleppel kirjalikus v천i kirjalikku taasesitamist v천imaldavas v천i elektroonilises vormis, v채lja arvatud punktis 12.3. s채testatud juhul.

12.3. V천rguettev천tjal on 천igus T체체ptingimusi 체hepoolselt muuta, l채htudes kehtivatest 천igusaktidest. Uued v천i muudetud T체체ptingimused koosk천lastab V천rguettev천tja Konkurentsiametiga ning avaldab seaduses s채testatud korras (k채esolevate T체체ptingimuste koosk천lastamise seisuga avaldab V천rguettev천tja vastavasisulise teate v채hemalt 체hes 체leriigilise levikuga p채evalehes v채hemalt 30 (kolmek체mmend) p채eva enne muudatuste v천i uute t체체ptingimuste kehtima hakkamisest).

12.4. Kliendil on punktis 12.3. nimetatud muudatustega mitten천ustumise korral 천igus Leping 체les 철elda, teatades sellest V천rguettev천tjale 30 (kolmk체mmend) p채eva ette, arvestades T체체ptingimuste muudatusi k채sitleva teate edastamisest V천rguettev천tja poolt. Kui Klient eelmises lauses nimetatud t채htaja jooksul Lepingut 체les ei 체tle, loetakse Klient T체체ptingimuste muudatustega n천ustunuks ning muudetud T체체ptingimusi kohaldatakse alates 체les체tlemiseks ette n채htud t채htaja m철철dumisest v천i T체체ptingimustes s채testatud ajast.

12.5. Leping j천ustub s천lmimise hetkest v천i Lepingus s채testatud ajal ja kehtib Lepingus s채testatud kuup채evani v천i kuni Lepingu l천ppemiseni.

12.6. Leping l천peb:

12.6.1. Lepingu t채htaja saabumisel;
12.6.2. poolte kokkuleppel, mis s천lmitakse kirjalikult v천i kirjalikku taasesitamist v천imaldavas vormis;
12.6.3. Lepingu korralisel v천i erakorralisel 체les체tlemisel;
12.6.4. juriidilisest isikust Kliendi l천ppemisel;
12.6.5. muul 천igusaktis s채testatud alusel.

12.7. Poolel on 천igus Leping 30-p채evase etteteatamisega 체les 철elda.

12.8. V천rguettev천tjal on 천igus hiljemalt 1 (체ks) kuu enne Lepingus s채testatud t채htaja l천ppu esitada Kliendile hinnapakkumus j채rgmise sama pika kehtivusperioodi ja sama valitud hinnapaketi kohta. Pooled on kokku leppinud, et juhul, kui Klient ei teata hiljemalt 21 (kaksk체mmend 체ks) kalendrip채eva enne Lepingu kehtivuse l천ppu oma soovist Leping l천petada, pikeneb Leping hinnapakkumuses toodud kehtivusperioodiks ja hinnaga. Juhul, kui V천rguettev천tja ei esita Kliendile hinnapakkumust hiljemalt 1 (체ks) kuu enne Lepingu t채htaja saabumist, l천peb Leping t채htaja saabumisel.

12.9. Lepingu l천ppemisel katkestab V천rguettev천tja Kliendi varustamise elektrienergiaga.

12.10. Klient on kohustatud Lepingu l천petamise soovi korral vajadusel v천imaldama tarbimiskoha m천천tevahendite 체levaatuse ja tarbimiskoha v천rgust lahti체hendamise ning tasuma k천ik Lepingust tulenevad maksed 3 (kolme) t철철p채eva jooksul Lepingu l천ppemisest.

12.11. Kui v천rgu체hendus on katkestatud Lepingu rikkumise t천ttu ja see katkestus on kestnud j채rjest v채hemalt 180 (sada kaheksak체mmend) p채eva ning Klient ei ole v천rgu체henduse katkestamise aluseks olnud asjaolu selle aja jooksul k천rvaldanud ja elektrienergia tarbimist alustanud, ei ole V천rguettev천tja kohustatud s채ilitama vastavas liitumispunktis v천rgu체henduse kasutamise v천imalust.

12.12. Kui Pool 체tleb Lepingu 체les, siis ei ole V천rguettev천tja kohustatud s채ilitama vastavas liitumispunktis v천rgu체henduse kasutamise v천imalust.

12.13. Kui Klient ei ole 3 (kolme) aasta jooksul v천rgu체hendust kasutanud ja/v천i ei ole tasunud v천rgu체henduse kasutamise eest, ei ole V천rguettev천tja kohustatud s채ilitama vastavas liitumispunktis v천rgu체henduse kasutamise v천imalust.

13. Teabevahetus ja volituste andmine andmete edastamiseks

13.1. Teated, n천usolekud, koosk천lastused ja muud tahteavaldused loetakse esitatuks ja k채tteantuks, kui tahteavaldus on edastatud teisele Poolele kirjalikus, kirjalikku taasesitamist v천imaldavas v천i elektroonilises vormis Lepingus s채testatud kontaktandmetel v천i juriidilise isiku puhul registreerimisaadressil, kui Lepingus v천i T체체ptingimustes pole konkreetse tahteavalduse esitamiseks eraldi kokku lepitud kindlat lubatud vormi.

13.2. Kui Lepinguga ei ole kokku lepitud teisiti, edastab V천rguettev천tja Lepingus nimetatud tahteavaldused, teated, arved v천i muud s천numid Kliendile elektrooniliselt V천rguettev천tja veebilehe www.looelekter.ee kaudu v천i e-posti teel ning selline elektrooniline andmete edastamise viis on Pooltele 천iguslikult siduv.

13.3. V천rguettev천tja teavitab Klienti Lepingus s채testatud kontaktandmete muutumisest oma veebilehel.

13.4. Klient teavitab V천rguettev천tjat viivituseta Lepingus s채testatud kontaktandmete muutumisest, esitades teate punktis 13.1 s채testatud viisil.

13.5. F체체silisest isikust Klient esitab V천rguettev천tjale kirjalikult m천istliku aja jooksul Lepingu s천lmimisest v천i T체체ptingimuste j천ustumisest k체ttes체steemi kasutamist v천imaldava tehnilise dokumentatsiooni (sh kasutusloa) koopia, kui tema tarbimiskohta k철etakse t채ielikult v천i peamiselt elektrienergia abil.

13.6. F체체silisest isikust Klient esitab V천rguettev천tjale tema n천udmisel viivitamatult kirjalikult t천endid v천rgu체henduse kasutamise kohta hoones v천i selle osas, mis on eluruum ning mida kasutatakse alalise elukohana ja k철etakse t채ielikult v천i peamiselt elektrienergia abil v천i t채ielikult v천i peamiselt k체tmisel kasutatava muud k체tuseliiki tarbiva k체ttes체steemi toimimiseks on elektrienergia kasutamine v채ltimatu. V천rguettev천tjal on 천igus piirata f체체silisest isikust Kliendi v천rgu체henduse l채bilaskev천imet k체ttes체steemi toimimise tasemele, kui Klient on j채tnud talle osutatud v천rguteenuse v천i 체ldteenuse eest tasumata v천i kui ta on Lepingust tulenevaid kohustusi oluliselt rikkunud muul viisil.

14. Kaebuste k채sitlemine ja vaidluste lahendamine

14.1. K천ik Lepingust (mh T체체ptingimustest) tulenevad vaidlused lahendavad Pooled eelk천ige l채bir채채kimiste teel.

14.2. Seoses vaidlustega, mis puudutavad Lepingu tingimusi (sh k채esolevaid T체체ptingimusi) v천i on muul viisil seotud Lepinguga, v천ib f체체silisest isikust Klient p철철rduda Tarbijakaitseameti juurde moodustatud tarbijavaidluste komisjoni poole.

14.3. Lepingust tuleneva vaidluste korral, mis puudutab elektrituruseaduse ja selle alusel kehtestatud 천igusaktide t채itmist, on Kliendil 천igus p철철rduda Konkurentsiameti poole.

14.4. Juhul, kui vaidlust ei suudeta lahendada l채bir채채kimiste teel, p철철rdutakse vaidluse lahendamiseks:

14.4.1. f체체silisest isikust Kliendi puhul Kliendi elukohaj채rgsesse kohtusse. Juhul, kui Klient asub p채rast Lepingu s천lmimist elama v채lisriiki v천i kui Kliendi elukoht ei ole hagi esitamisel teada, on Pooled kokku leppinud, et vaidlus lahendatakse Kliendi viimase teadaoleva Eestis asunud elukoha j채rgses kohtus;
14.4.2. juriidilisest isikust Kliendi puhul Harju Maakohtusse.

/* lisa pealkirja jaoks '' sisse Uudised */